Dette er tilbud og krav i årets lønnsoppgjør

Fem menn i dress snakker sammen

Torsdag 5. april startet årets hovedoppgjør. Partene har frist til 30. april. Staten har levert to tilbud.

(Disse forhandler i årets hovedoppgjør: Fra v. Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, statens personaldirektør Gisle Norheim, leder i LO Stat, Egil André Aas, leder i Unio, Petter Aaslestad og Anders Kvam, leder i Akademikerne)

Det første møtet mellom staten og partene fant sted torsdag 5. april klokken 10. Årets oppgjør er et hovedoppgjør.

Under hovedoppgjøret forhandler partene både om penger, og bestemmelsene i hovedtariffavtalene.

I torsdagens møte presenterte partene overordnede krav. Et av hovedspørsmålene er hvordan potten skal fordeles sentralt og lokalt. Staten ønsker blant annet at det avtalte tarifftillegget i sin helhet avsettes til lokale forhandlinger. Konkrete økonomiske krav legges frem senere. Frist for forhandlingene er 30. april.

Statens personaldirektør Gisle Norheim forhandler på vegne av staten. Under kan du høre hans forventninger til årets hovedoppgjør.

Statens personaldirektør om forventningene til årets oppgjør

Kravene fra staten og partene

Partene ved Unio, LO Stat, YS Stat og Akademikerne la torsdag frem sine krav, og fikk statens krav og tilbud tilbake.

Statens krav og tilbud i årets lønnsoppgjør

 • Det avtalte tarifftillegget i tariffavtalene avsettes i sin helhet til lokale forhandlinger. Virkningstidspunkt avtales under forhandlingene
 • Lønnstabell og lønnstrinn i tariffavtalene med LO Stat, Unio og YS Stat utgår
 • Nytt forenklet lønnsrammesystem
 • Stillingskodene gjennomgås med sikte på forenklinger og reduksjon
 • Felles sosiale bestemmelser mv. i tariffavtalene

Statens krav/tilbud i hovedoppgjøret 2018 (regjeringen.no)

Statens tilbud nr 2 i hovedoppgjøret 2018 (regjeringen.no)

LO Stat har allerede varslet at de mener at store lokale potter gjør at likelønnsutviklingen i staten blir negativ fordi de hevder at noen får mye, mens andre får ingenting eller lite lokalt. De mener også at en større fordeling lokalt bidrar til at likelønnsutviklingen i staten er negativ.

LO Stats krav

 • Å sikre økt kjøpekraft til alle ved at det gis et generelt tillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2018
 • Likelønn og verdsetting av kvinnedominerte stillinger skal prioriteres
 • Variable tillegg som vederlag for arbeid, skal fullt ut medregnes som pensjonsgivende inntekt
 • Å styrke sosiale bestemmelser og sikre opparbeidede rettigheter
 • Avsetning av midler til vedlikehold og videreutvikling av lønns og forhandlingssystemet, basert på felles stillingskoder med en startlønn knyttet til et lønnstrinn på hovedlønnstabellen og med muligheter for automatiske opprykk/utvikling for blant annet begynnerstillinger

Unios krav

 • Å redusere lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor
 • En lønnsvekst fremover for statsansatte minst på nivå med privat sektor
 • Reallønnsvekst

YS Stats krav

 • All lønn skal være pensjonsgivende
 • Reallønnsvekst og økt kjøpekraft
 • At lønnstillegg fortsatt fordeles mellom et sentralt tillegg og lokale forhandlinger

Akademikernes krav

 • Solid reallønnsvekst
 • Den sentralt fremforhandlede økonomiske rammen fordeles i sin helhet ut til forhandlingsstedene
 • Stillingskodene, lønnsplanene og normeringene knyttet til disse utgår som et sentralt fastsatt element
 • Lønnsrammene utgår som et sentralt fastsatt element
 • De lokale parter gis et større handlingsrom til å foreta lønnsjusteringer utenom de årlige lokale forhandlingene
 • Lønnstvister løses på det nivået de oppstår, ved hjelp av en lokal oppnevnt nemnd
 • Nødvendige tilpasninger i hovedtariffavtalen som følge av eventuell ny offentlig tjenestepensjon må avtales som forhandlingstema i mellomoppgjøret 2019
 • Lønnsmassen til de uorganiserte håndteres på en annen måte enn i tariffperioden 2016 - 2018

Her kan du følge lønnsoppgjøret i staten 2018.

Lytt til podcasten om den norske modellen

Skaff deg mer kunnskap om lønnsdannelse i staten.

Publisert: 05. Apr 2018, Sist endret: 18. Apr 2018

Deldette