Feriepengar

Feriepengar vert opptent i året før ferien skal avviklast. Retten til ferie gjeld uavhengig av om du har rett til feriepengar.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 22. aug 2018

I staten skil vi mellom ferie med lønn og ferie utan lønn.

Som arbeidsgivar må du passe på at arbeidstakaren tar ut ferie. Du kan ikkje utbetale feriepengar for ferie som ikkje er avvikla i ferieåret.

Ny særavtale fra 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningane vert 14. desember 2017 samde om ein ny særavtale om ferie for statstilsette. Den nye avtalen gjeld frå 1. januar 2018 til og med 31. desember 2020.

Alle har rett til å ta ut ferie i kalenderåret. Men arbeidstakar kan velje om han eller ho vil ta ut ferie om personen berre har rett på ferie utan lønn. Dette kan du lese meir om i Statens personalhandbok kapittel 11.

Kor mange feriedagar med lønn ein tilsett kan ta ut, er avhengig av kor mykje personen jobba eller kor mykje feriepengar som vart opptent kalenderåret før.

Summen av ferie, med og utan lønn, er 25 dagar viss du er under 60 år. Frå det året du fyller 60 år, har du rett til 30 feriedagar.

Alle kan overføre inntil 14 feriedagar til neste år.

Slik vert feriepengane rekna ut

Feriepengar vert rekna ut av all arbeidsinntekt som er utbetalt i oppteningsåret (året før rekna frå 1.januar).

Har du som arbeidstakar vore tilsett berre delar av kalenderåret, vert feriepengegrunnlaget redusert tilsvarande.

Bonus og provisjonsbasert lønn skal vere med i utrekninga av feriepengar. Reiseutgifter er ikkje ein del av feriepengegrunnlaget.

Les meir om utrekning av feriepengar i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine kommentarar til ferielova § 10.

Ny ordning frå 2018

Frå og med 2018 vert feriepengar berekna ut frå feriepengegrunnlag etter ferielova og ikkje månadslønn og feriepengetillegg.

Det vert ei overgangsordning fram til 2019. Berekninga av feriepengar, som er tent opp i 2017 og skal utbetalast i 2018, følger særavtale om ferie for statstenestemenn, (gjeldande frå 1. januar 2015 til 31. januar 2017.

Feriepengar vert ubetalt i juni

I staten får alle utbetalt feriepengar i juni. Då får du inntil 2019 eit ferielønnstillegg.

Ferielønnstillegget er utrekna ut frå kor stor opptening av feriepengar du hadde i fjor. Les meir om utbetaling av feriepengar i KMD sine kommentarar til ferielova § 11.

Feriepengane er 12 prosent av all lønn i oppteningsåret. For tilsette som er over 60 år eller som fyller 60 år i ferieåret, vert det berekna 2,3 prosent i tillegg for å dekke utgiftene til den siste ferieveka.

Frå 2019 vert det betala ut feriepengar i staden for løn som følge av ny særavtale.

Feriepengar som nytilsatt

Feriepengane baserer seg på inntektene du hadde hos arbeidsgivar i fjoråret (oppteningsåret).

Viss du ikkje har vore i jobb året før, vil du uansett ha rett til å ta feriedagar utan lønn, men du har ikkje rett til feriepengar. Du vil då få vanleg månadslønn i juni.

Feriepengar når du sluttar i jobben

Frå 01. januar 2018 gjeld nye reglar for å betale ut feriepengar.

Når du skiftar arbeidsgivar i staten, skal feriepengane utbetalast i sluttoppgjeret - og ikkje av ny, statleg arbeidsgivar.

Det kan verte inngått individuell avtale om at feriepengane skal utbetalast i det året ferien vert avvikla.

Tidlegare praksis om at feriedagar vert overførte til ny arbeidsgivar gjeld ikkje lenger frå 31. desember 2017. Alle arbeidstakarar som ønsker fullt betalt ferie, må derfor spare feriepengane til påfølgande ferieår.

Meir om ny særavtale om ferie for statsansatte her (lovdata.no)

 

Sharethis

Artikkelliste