Ofte stilte spørsmål om feriepengar og ferie

Mann med to barn på ryggen

Kva skjer med sluttoppgjer når ein medarbeidar går til ei anna statleg verksemd?

Publisert: 06. feb 2019, Sist endra: 05. jan 2021

Kva skjer med feriepengar når ein medarbeidar startar i ei anna statleg verksemd?

Feriepengar og eventuell løn for ikkje-avvikla feriedagar skal verte utbetalt når ein medarbeidar sluttar – dette gjeld og når medarbeidaren går over i ei stilling i ei anna statleg verksemd.

Ferie og feriepengar i permisjonar 

Skal feriepengar utbetalast når arbeidstakar har permisjon utan løn frå hovudarbeidsgivar for å arbeide i anna statleg verksemd?

Når ein medarbeidar er i permisjon, vert feriepengar utbetalt i juni månad frå hovudarbeidsgivar. Feriepengane skal ikkje føres over til den andre statlege verksemda.

Korleis avviklar ein arbeidstakar opptente feriedagar, mens han eller ho har permisjon utan løn for å jobbe i anna statleg verksemd?

Ein slik arbeidstakar må avtale ferie både hjå hovudarbeidsgivar og biarbeidsgivar. Hovudarbeidsgivar teller feriedagar og betaler feriepengar i juni. Biarbeidsgivar avtaler kva dagar og trekker i løn for uttak av ferie.

Ferie, feriepengar og seniordagar 

Kan ein arbeidstakar forlenge ferien sin ved å nytte seniordagar?

Ja, Tilsette kan forlenge ferien sin ved å nytte seniordagar når dette har vorte avtalt med arbeidsgivar.

Kan arbeidsgivar krevje at arbeidstakar tek ut all ferie før han eller ho tek ut seniordagar?

Dette skal avtalast med den einskilde og ut frå arbeidssituasjonen.  Arbeidsgivar har drøftingsplikt når det gjeld fastsetjing av ferietida og oppsett av ferielister, anten med den einskilde arbeidstakar eller arbeidstakarens tillitsvalde. Som arbeidsgivar må du passe på at arbeidstakar avviklar full ferie.

Særavtale om ferie for statstilsette seier at inntil 14 feriedagar kan overførast til neste år, mens seniordagane ikkje kan overførast. Dette må ein ta omsyn til når ein avtaler uttak av ferie og seniordagar.

Ferie og turnus 

Skal turnusfridagar i ferieperioden reknast som ferie?

Lov om ferie, kapittel II, «feriefritida» seier dette: «verkedagar i ferien som etter arbeidstidsordninga likevel ville ha vorte fridagar for arbeidstakar, reknast som feriefritid. Dagane går til frådrag etter fyrste punktum, samt nummer 2 og 3.

Døme: Ein person går i tre vekers turnussyklus, med to veker på arbeid og ei veke fri. Når denne personen startar sin tre vekers ferie på punktet med de to vekene med jobb, skal den tredje veka, som er ei friveke, reknast som ferie.

Ferie og sjukdom

Kva skjer når ein arbeidstakar har avtalt å ta ferie når personen skal slutte, men så vert sjukemeld?

Arbeidstakar som vert heilt arbeidsufør før ferien, kan krevje at heile ferien vert utsett til seinare i ferieåret. Dette fylgjer av Lov om ferie §9 nr. 1. Loven seier at kravet må «dokumenterast med erklæring frå lege og kravet må leggast fram seinast siste arbeidsdag arbeidstakaren skulle hatt før ferien.

Delvis sjukemelding gir ikkje grunnlag for å utsetje ferien.

Skal den tilsette slutte, skal feriedagar som ikkje har vore avvikla, utbetalast uansett sluttårsak.

Kva skjer når ein arbeidstakar vert sjuk i sjølve ferien?

Ein arbeidstakar som vert sjuk i sjølve ferien, kan få utsett feriedagane om personen kan vise til sjukemelding for desse dagane. Det er ei føresetnad at personen er for sjuk til å ha ferie og at ein er sjukemeld 100 prosent.

Kravet må dokumenterast med sjukemelding, og arbeidsgivar må få sjukemeldinga så raskt som mogleg etter at arbeidstakaren er tilbake i arbeid.

Eigemelding gir ikkje rett til nye feriedagar.

Kor mange feriedagar kan overførast frå eit ferieår til eit anna?

Det kan overførast inntil 14 feriedagar med løn som følgje av særavtalen.

 

Sharethis

Aktuelt

Blomster

Uttak av ferie- og fleksidager

Statens arbeidsgiverbarometer viser at virksomhetene har mange innspill rundt uttak av ferie- og fleksidager. Vi har samlet lenker som er nyttige for deg som arbeidsgiver.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*