Kva gjer eg om det vert streik?

To personer diskuterer over en laptop

Lønsoppgjeret i staten er til mekling hjå Riksmeklaren. Meklinga varer til midnatt torsdag 23. mai. Om Riksmeklaren ikkje får partane til å einast, kan det verte streik.

Publisert: 22. Mai 2019, Sist endra: 23. Mai 2019

Når startar ein eventuell streik?

Plassfråtreding eller streik kan tidlegast skje 24. mai 2019 kl.00.01. I praksis frå klokka. 06.00 24. mai.

Om meklinga går på overtid, vert fristen utvida. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vil då varsle, via fagdepartementa, om det konkrete tidspunktet for eventuell streik.

Streikeberedskap for arbeidsgjevarar

KMD har lagt ut informasjon om streikeberedskap på sidene sine om lønsoppgjeret.

Lønsoppgjeret 2019 (regjeringen.no)

KMD har sendt ut ei personalmelding (PM).

KMD har også utarbeidd retningslinjer for korleis verksemdene skal opptre i Arbeidskonfliktar i staten.

Som arbeidsgjevar bør du setje deg inn i begge desse dokumenta no. Verksemda bør lage ein plan for kva de skal gjere dersom det vert streik. Dette står det meir om i kapittel 2.1 i Arbeidskonfliktar i staten.

  • Planen må  lagast til verksemda, og forankrast i verksemda med ein gong det kjem signal om eit mogleg brot og streik.
  • Dersom det vert streik, er det viktig å etablere eit godt samarbeid med dei hovudtillitsvalde om korleis leiinga kan ha ein ryddig dialog under streiken. Gå gjerne gjennom planen og ver tydeleg på korleis leiinga planlegg å opptre under ein eventuell streik.
  • Hugs god og sakleg informasjon til alle. Både tilsette som vert tekne ut i streik, og tilsette som ikkje vert tekne ut, vil ha behov for informasjon.
  • Hugs å informere brukarar om at streik kan påverke tenestene til verksemda.

KMD har oppretta ei e-postadresse for arbeidsgjevarar som har spørsmål:

streikeberedskap@kmd.dep.no

Faglege spørsmål frå verksemda skal rettast til kontaktpersonar som fagdepartementa har gitt ei rolle i beredskapen. Spørsmål som fagdepartementa ikkje kan svare på, skal verksemdene ta opp med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Sharethis