Forberedelser

Det lokale lønnstillegget bestemmes av de sentrale partene. Summen utgjør en pott som partene lokalt skal forhandle om. Arbeidsgiver kan legge ekstra midler til potten. Disse midlene tas av virksomhetens budsjett.

Publisert: 20. nov 2017, Sist endret: 08. Apr 2021

Som arbeidsgiver har du en rekke oppgaver å ivareta i forbindelse med lønnsforhandlingene:

 • Sett deg inn i informasjon fra KMD etter sentralt oppgjør. Som for eksempel personalmelding ( PM) etter det sentrale oppgjøret og det årlige brevet fra KMD om lokale forhandlinger. 
 • Sett deg inn i hovedtarfiffavtalene og virksomhetens lokale lønnspolitikk.
 • Skaff deg forhandlingsfullmakt, og oversikt over hvilke arbeidstakerorganisasjoner som har medlemmer.
 • Med utgangspunkt i lokal lønnspolitikk og sentrale føringer setter arbeidsgiver mål og prioriteringer for forhandlingene. 
 • Gjør en vurdering av om virksomheten skal legge lokale midler til potten. Bruk styringsinformasjon om kompetansebehov og rekrutteringssituasjon mv. i denne vurderingen.
 • Ivareta uorganiserte arbeidstakeres lønnsutvikling på linje med organisertes lønnsutvikling i henhold til virksomhetens lønnspolitikk.
 • Sett av tid til opplæring og forberedelser av ledere.
 • Sett opp tidsplan/kjøreplan til det forberdende møtet med de lokalt tillitsvalgte.
 • Finn frem fjorårets evaluering av lønnsforhandlingene, og ta forbedringspunktene med deg i forberedelsene.

Gjennomføring av forberedende møter:

 • Partene går igjennom forhandlingsgrunnlaget, og størrelsen på den lokale potten.
 • Partene blir enige om frister og møteplan for gjennomføringen av forhandlingene.
 • Partene avtaler hvilke statistikker og lønnsopplysninger som arbeidsgiver skal legge fram under forhandlingene.
 • Partene drøfter størrelsen på tilbud og antall møter.
 • Det skal føres referat fra det forberedende møtet.

Arbeidstaker har rett til en årlig lønnssamtale:

I lønnssamtalen er det viktig at du som leder ikke lover noe, men opplyser om at dette er forhandlinger. Videre har ledere ansvar for å prioritere og fremme krav for sine ansatte innenfor rammen av første tilbud.