Lederstilling og særlig uavhengig stilling i forhold til regelverk

Lederstillinger og ansatte i særlig uavhengige stillinger er unntatt fra en del lov- og regelverk rundt arbeidstid.

Publisert: 30. jun 2021, Sist endret: 01. jul 2021

Lederstilling

Ledere er hovedsakelig unntatt fra

  • fleksitidsavtalen i staten,
  • hovedtariffavtalens § 8, § 15 og § 16,
  • arbeidsmiljølovens kapittel om arbeidstid.

Ledere har som hovedregel heller ikke rett til overtidsgodtgjørelse, jf. hovedtariffavtalen § 13 nr. 4.

Stillingens reelle innhold avgjør

Når det skal avgjøres om en stilling er lederstilling, må en se på stillingens reelle arbeidsinnhold. Stillingstittelen vil være veiledende, men ikke avgjørende. 

Eksempel på lederstillinger er stillinger med linje- og personalansvar, for eksempel avdelingsdirektør og seksjonssjef i den statlige forvaltning. Ofte vil virksomheten i sine stillingsinstrukser ha fastsatt hvilke stillinger som er ledende i deres organisering.

Særlig uavhengig stilling

Ansatte i særlig uavhengige stillinger, faller inn under samme begrensinger som lederstillingene. Når en skal vurdere hvem som har en særlig uavhengig stilling, må en gjøre en konkret helhetsvurdering av stillingen det gjelder. Det er det reelle innholdet i stillingene som er avgjørende. Stillingsbetegnelse og tittel vil være av underordnet betydning.

  • Kjennetegn for en særlig uavhengig stilling er at arbeidstakere selv prioriterer sine arbeidsoppgaver, som bestemmer hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.
  • Det er ikke tilstrekkelig å kunne kontrollere sin egen arbeidstid, herunder inngå i fleksitidsordninger.
  • Stillingen må også innebære en tydelig og åpenbar selvstendighet eller uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgavene organiseres og gjennomføres. Faglig ansvar og lønnsnivå vil også kunne være momenter i denne vurderingen.  

Det er arbeidsgiver som fastsetter hvilke arbeidstakere som tilhører de forskjellige stillingskategoriene, på bakgrunn av de kriterier som er nevnt over.

Ansatte i de aktuelle stillingskategoriene er som nevnt i innledningen unntatt fra noen bestemmelser i lov- og regelverk. Unntaksvis vil noen av disse stillingene likevel bli omfattet. Arbeidsgiver skal inngå egen særavtale med organisasjonene om noen i disse stillingskategoriene skal få kompensasjon for reiser innenlands (HTA §8), natt- lørdag- og søndagsarbeid (§15) og helge- og høytidsdager (§16) der dette er aktuelt.

Overtid for ledere og personer i særlig uavhengig stilling

 Når det gjelder overtidsgodtgjørelse etter hovedtariffavtalen § 13, er det arbeidsgiver som fastsetter hvilke av disse arbeidstakere som er omfattet av unntakene etter drøfting med organisasjonene.

Nærmere om unntak rundt overtidsgodtgjørelse

Hovedregelen er at ledere, og arbeidstakere i særlig uavhengig stilling, ikke har krav på overtidsgodtgjørelse. De kan likevel få overtidsbetalt for inntil 300 timer i kalenderåret når vilkårene i hovedtariffavtalen § 13 nr. 4 bokstav a) til c), er oppfylt.

Vilkårene for overtidsgodtgjørelse er at disse ansatte:

a) følger dem de er satt til å lede.

b) går inn i en oppsatt tjenesteliste (vaktplan).

c) er pålagt overtidsarbeid av overordnet leder som kan kontrollere utføringen av arbeidet.

Bestemmelsens bokstav a) er ment å omfatte formenn, verksmestere og tilsvarende stillinger, som følger de arbeidstakere de er satt til å lede. Disse lederne bruker storparten av sin arbeidstid til å lede, fordele og kontrollere arbeidet for disse. En lederstilling av mer faglig og administrativ art enn en operativ lederstilling, kommer ikke inn under bokstav a).

De aktuelle stillinger som kommer inn under unntakene for overtid etter bokstavene a, b og c, må være plassert slik at de har overordnede som kan pålegge og kontrollere deres overtidsarbeid. Dersom de ikke har det, kan overtidsgodtgjørelse ikke utbetales. Overtidsarbeidet må dokumenteres ved bruk av tidsregistrering og nærmeste overordnede må attestere at overtidsarbeidet har vært pålagt.

Begrensningen for overtidsgodtgjørelse for inntil 300 timer i kalenderåret gjelder bare arbeidstakere som faller inn under bokstav c. Arbeidstakere som ikke har vært ansatt hele kalenderåret, kan også få utbetalt overtid for inntil 300 timer.

Deldette