Slik blir den nye IA-avtalen

Anniken Hauglie arbeids- og sosialminister
Foto: regjeringen.no

Sterk satsing på forebyggende arbeidsmiljøarbeid, målrettede tiltak mot enkelte bransjer, kompetansetiltak og utvidet egenmelding er blant tiltakene som skal redusere sykefraværet med 10 prosent og redusere frafallet i den nye IA-avtalens periode til 2022.

Publisert: 18. des 2018, Sist endret: 16. Jan 2019

18. desember signerte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og partene en ny avtale om inkluderende arbeidsliv.

Den nye IA-avtalen skal gjelde alle virksomheter i arbeidslivet, ikke bare de som tidligere har vært tilknyttet IA-avtalen. Den tidligere avtalen omfattet omtrent 100 prosent av offentlig sektor, men kun 30 prosent av privat sektor.

Sykelønnen røres ikke, men det åpnes for at partene kan diskutere sykelønnsordningen, noe Sysselsettingsutvalget allerede har varslet at de ønsker å gjøre.

Avtalen har to overordnede mål:

  • sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
  • frafallet skal reduseres.

For å oppnå målene i ny IA-avtale:

  • Arbeidslivssentre skal være virkemidler for alle, ikke kun for IA-virksomhetene. Virksomhetene får beholde sin kontaktperson på NAV Arbeidslivssenter frem til de kan erstattes av nye digitale løsninger.
  •  Det etableres et nytt tilskudd til ekspertbistand forvaltet av NAV Arbeidslivssentre (ALS). Tilskuddet skal være til ekspert­bistand i enkeltsaker med lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær. Tilskuddet begrenses til situasjoner hvor dokumenterte bedriftsinterne tiltak og andre offentlige støtteordninger er utprøvd. Arbeidsgiver, NAV Arbeidslivssenter og den enkelte arbeidstaker må være enige om at det er hensiktsmessig med ekstern ekspertbistand for å finne løsninger.
  • Innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. Egne mål skal settes for prioriterte bransjer fordi avtalen anerkjenner at det er ulikheter i bransjer i det norske arbeidslivet
  • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet, som har ligget i tidligere IA-avtaler, er fjernet. De årlige midlene til tilskuddet er fordelt på de nye virkemidlene i avtalen. Det skal blant annet opprettes en ny nettportal under Arbeidstilsynet som skal rette seg mot de ulike bransjene og de utfordringene som er unike for hver bransje
  • Kompetansetiltak – utfordringen er gjentakende, ofte langvarige sykefravær.  I de tilfellene der man på et tidligere tidspunkt vet at personen ikke kan komme tilbake i samme jobb, skal det settes i gang kompetansetiltak, og heller satse på omskolering og etterutdanning.
  • Utvidet egenmelding. De virksomhetene som har utvidet egenmelding oppfordres til fortsatt å ha det, og virksomheter, som ikke har det, oppfordres til å ta det i bruk. Men automatikken i at arbeidstakere i tidligere IA-bedrifter har hatt utvidet egenmelding faller bort. Det foreslås at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte rett til utvidet egenmelding med de tillitsvalgte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefaler statlige virksomheter til å forlenge ordningen med utvidet egenmelding til 28. februar for å få tid til å drøfte rett til utvidet egenmelding som ett av tiltakene i det systematiske sykefraværsarbeidet fremover.

PM om ny IA-avtale og anbefaling om utvidet rett til egenmelding (lovdata.no)

- På vegne av staten som arbeidsgiver, vil jeg takke for en ny, moderne og spisset avtale som er opptatt av å få ned sykefravær og at færre arbeidstakere faller ut. Det er viktig for hver ansatt og vår fremtidige bærekraft. Dette arbeidet foregår først og fremst lokalt, og viktig å legge til rette for det, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

IA-avtalen 2019-2020 (regjeringen.no)

Ny IA-avtale for hele arbeidslivet (regjeringen.no)