Har dere videreført ordningen om utvidet egenmelding?

Illustrasjon på syke personer
Illustrasjon: Colourbox

Alle virksomheter knyttet til den gamle IA-avtalen må ta aktivt grep for å beholde rett til utvidet egenmelding. Ellers gjelder folketrygdens regler.

Publisert: 14. Feb 2019, Sist endret: 18. Feb 2019

Om virksomheten din kun hadde utvidet egenmelding nedfelt i IA-avtalen, og ikke har tatt aktivt grep for å videreføre ordningen, er det opptil tre kalenderdager om gangen, maks fire egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder som automatisk gjelder.

Difis veiledningstjenesten opplever at det fremdeles hersker noe usikkerhet rundt praksisen med utvidet egenmelding, så her kommer noen presiseringer:

  • Virksomheten må aktivt ta grep, hvis ikke gjelder gammel ordning om tre egenmeldinger fire ganger i løpet av 12 måneder. Dere må drøfte videreføring, eller ny ordning, med de tillitsvalgte. Hvis dere velger å gå bort i fra den utvidede egenmeldingsordningen, bør dere beslutte hvordan overgangen til ny ordning skal gjennomføres.  

Informere ansatte om hva som gjelder

  • Husk å informere medarbeidere og ledere. De ansatte må informeres om hvordan egenmeldinger kan brukes og rutinene i virksomheten må oppdateres. 

Meld fra til DFØ

  • Bruker dere DFØs SAP, må dere melde fra til DFØ hva slags avtale som nå gjelder hos dere, slik at SAP-løsningen blir riktig i forhold til deres virksomhet.

Skal ny ordning følge IA-avtalens avtaleperiode?

Det er ikke sagt noe lengden på ny ordning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dere kan, når dere drøfter ny egenmeldingsordning, knytte ordningen opp mot IA-avtalens periode. Dere kan også bestemme at det ikke er behov for en sluttdato.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefaler at virksomheter, som har hatt utvidet egenmelding i IA-avtale, bør fortsette med denne ordningen til 28. februar for å få drøftet en videre ordning med de tillitsvalgte.

Se personalmelding:
Ny IA-avtale og anbefaling om utvidet egenmelding i staten (lovdata.no)

Les tidligere saker:
Husk å reglene for utvidet egenmelding i din virksomhet
Slik blir den nye IA-avtalen