Arbeidsgiverrådet har sendt sine tilrådninger til hovedavtalen

Bilde av Mari Trommald, leder av Arbeidsgiverrådet
Foto: Tine Poppe, Bufdir

Arbeidsgiverrådet har nå sendt sine tilrådninger til hovedavtalen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rådets leder, Mari Trommald, takker for alle som har bidratt med innspill.

Publisert: 23. Apr 2019, Sist endret: 23. Apr 2019

– Diskusjonen har bidratt til nye perspektiver, og gitt god forståelse av hva som er viktig for arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene, sier Mari Trommald.

Rådet har gjennom det siste året vært invitert til ulike arbeidstakerorganisasjoner og i andre fora for å debattere medbestemmelse. Denne diskusjonen har vært viktig for rådet, og bidratt til å både utfordre og utvikle rådets syn.

Offentlig sektor i endring

Digitalisering, effektivisering, og ikke minst virksomhetenes behov for nye arbeidsformer, har vært et viktig bakteppe når Arbeidsgiverrådet har diskutert medbestemmelse.

Høsten 2018 publiserte Arbeidsgiverrådets sekretariat tre diskusjonsnotater som inviterte til, og ga utgangspunkt for, en videre diskusjon rundt hovedavtalen.

- Arbeidsgiverrådet har erfart at diskusjonsnotatene har blitt oppfattet av enkelte som at Arbeidsgiverrådet ikke er opptatt av medbestemmelse. Dette er ikke riktig.  Den norske modellen med medbestemmelse gir godt grunnlag for å fatte gode beslutninger, utvikle og forankre virksomheten til beste for virksomhetens brukere og ansatte, sier Trommald.

Med den raske utviklingstakten som offentlig sektor nå er i, mener Arbeidsgiverrådet at medbestemmelse vil være helt avgjørende for å lykkes med utvikling og omstilling av statlig sektor. Språk, innretning og innhold vil dermed være viktig for å tydeliggjøre betydningen av medbestemmelse i en hverdag preget av behovet for nye samarbeidsformer, nye løsninger og rask utviklingstakt.

Hovedavtalen blir derfor et viktig virkemiddel fremover for både arbeidsgiver og organisasjonene.

Mange ga innspill til diskusjonsnotatene fra sekretariatet, notatene omhandlet følgende tema: