Her er kravene i mellomoppgjøret 2019

Deltakerne i mellomoppgjøret i staten 2019
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Pensjon og økonomiske tillegg er hovedtemaene under mellomoppgjøret. De fire hovedsammenslutningene krever pensjon fra første krone.

Publisert: 24. Apr 2019, Sist endret: 24. Apr 2019

Forhandlingene startet tirsdag 23. april ved at partene la frem sitt første krav. Mellomoppgjør betyr at partene ikke reforhandler fellesbestemmelsene, men at årets oppgjør handler om økonomi.

Målet er at forhandlingene skal være ferdig innen 30. april, altså om en uke.

Staten ønsker lokalt handlingsrom

Den økonomiske situasjonen

  • Den samlede årslønnsveksten i industriområdet i NHOer 3,2 prosent.
  • Lønnsoverheng for avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat: 1,6 prosent.
  • Lønnsoverheng for gruppene på avtalen med Akademikerne: 1,5 prosent.

Kilde: regjeringen.no

Staten ønsker at det avtalte tarifftillegget avsettes i sin helhet til lokale forhandlinger med virkningstidspunkt fra 1. mai 2019.

LO Stat, YS Stat og Unio ønsker ikke dette. De mener at mesteparten av potten skal gis som sentrale tillegg for å sikre en rettferdig fordeling av lønnsmidlene, likelønn og heving av begynnerlønn.

Lønnsforhandlingene for medlemmer i Akademikerne skjer i år som i fjor, lokalt på den enkelte arbeidsplass, mens rammen for oppgjøret fastsettes sentralt etter forhandlinger med staten. 

Her kan du lese kravene:

Staten – Første tilbud/krav 23.04. 2019

LO Stat – Første krav 23.04.2019

YS Stat – Første krav 23.04.2019

Unio - Første krav 23.04.2019

Akademikerne – Første krav 23.04.2019

Krav om pensjon fra første krone

I hovedoppgjøret 2018 ble partene enige om at de i mellomoppgjøret 2019 også skal forhandle om pensjon, det vil si hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget og nødvendige tilpasninger i hovedtariffavtalene der ny lov om offentlig tjenestepensjonsordning åpner for regulering gjennom tariffavtale.

6. mars leverte en partssammensatt gruppe en rapport der de vurderer hvilken lønn, herunder faste og variable tillegg som skal inngå i pensjonsopptjeningen/pensjonsgrunnlaget for ansatte i staten. Rapporten danner grunnlaget for denne delen av forhandlingene.

Akademikerne, LO Stat, YS Stat og Unio har i sine krav gjort det klart at de krever pensjon fra første krone.

Akademikerne og LO Stat varsler at de ønsker å diskutere AFP.