Hovedavtalen i staten skal forhandles høsten 2019

Hovedavtalen gjelder for alle statlige virksomheter. I høst skal den reforhandles. Se hva som skal forhandles om og hva som ikke skal forhandles om.

Publisert: 08. sep 2019, Sist endret: 19. sep 2019

Statens personaldirektør om de kommende forhandlingene

Det er de sentrale partene som skal gjennomføre forhandlingene om hovedavtalen i staten. Men hva skal de forhandle om, og hva inngår ikke i høstens forhandlinger?

Det er hovedavtalen som beskriver hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker i staten skal samarbeide i saker som berører arbeidstakernes arbeidssituasjon som skal forhandles, og ikke trepartssamarbeidet eller lønns- eller arbeidsvilkår.

Hva beskriver hovedavtalen

Hovedavtalen beskriver hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker i staten skal samarbeide i saker som berører arbeidstakernes arbeidssituasjon.

Formålet er å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom disse partene.

Samarbeidet skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø, god ledelse, medvirkning til bedre resultatoppnåelse og et godt forhold til innbyggerne.

Den norske modellen og trepartssamarbeid

Den norske modellen beskriver hvordan arbeidslivet i Norge er organisert. Den består av et trepartssamarbeid med disse aktørene:

  • Staten/ politiske styresmakter.
  • Arbeidsgiverorganisasjonene, i første rekke snakker vi om NHO, Spekter, Virke og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
  • Arbeidstakerorganisasjonene, ved hovedorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio

Modellen nedenfor beskriver trepartssamarbeidet:

Illustrasjon Den norske modellen. Viser at Stat og arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner arbeider sammen, regulerer tvister og avtaler, et forhandlingssystem og medbestemmelse for arbeidstakere

Denne illustrasjonen over Den norske modellen hentet fra Korsnes 2003:13.

Illustrasjon: Korsnes 2003:13

Det er inngått egne sentrale avtaler i de ulike sektorene

I alle sektorer, privat, kommunal og statlig, må man forholde seg til lover som arbeidsmiljøloven og andre lover som regulerer arbeidslivet. I tillegg er det i de ulike sektorene utenfor staten inngått egne sentrale avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner.

Partene i hovedavtalen

Partene i hovedavtalen i staten er LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne og Kommunal- og moderniseringsdepartementet representerer staten. Avtalen praktiseres av de lokale representantene for partene i virksomheten etter tilpasningsavtalen.

I staten er det inngått sentrale avtaler som er:

  • Hovedavtalen som beskriver hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker i staten skal samarbeide i saker som berører arbeidstakernes arbeidssituasjon.
  • Hovedtariffavtaler som dreier seg om generelle lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i staten. 

I tillegg finnes det ulike sentrale og lokale særavtaler.

I privat og kommunal sektor har de inngått egne tilsvarende avtaler.

Hvordan opplever statsansatte medbestemmelsen?

Medbestemmelse er arbeidstakernes rett til deltakelse i avgjørelser som angår arbeidstakernes arbeidssituasjon. Medbestemmelse på egen arbeidsplass er slått fast i Grunnloven.

Ledere og tillitsvalgte i virksomhetene har ulike oppgaver og roller, men begge har ansvar for å sikre medbestemmelsen til de ansatte. I Medbestemmelsesbarometeret skårer statsansatte slik:

Illustrasjon over opplevd innflytelse i KS. Spekter, NHO,Virke og det statlige tariffområdet.
 
 

Illustrasjonen er hentet fra Medbestemmelsesbarometeret 2019 (oslomet.no)

Lyst til å lære mer om samarbeid og medbestemmelse?

Den norske modellen - en podkast