Statsansatteloven har gjort arbeidsgivere strengere på midlertidige ansettelser

Snart to år har gått siden statsansatteloven trådte i kraft. En ny rapport beskriver hvordan loven har påvirket midlertidige ansettelser i staten.

Publisert: 02. sep 2019, Sist endret: 02. sep 2019

Med statsansatteloven ble blant annet muligheten til å ansette midlertidig endret slik at den harmoniserte med arbeidsmiljølovens bestemmelser for midlertidige ansettelser.

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdert hvordan lovendringene har påvirket midlertidige ansettelser i statlige virksomheter.

Undersøkelsen peker på en nedgang i andel midlertidige på engasjement i staten. Denne nedgangen begynte før lovendringen. Nedgangen er sterkest i universitets- og høyskolesektoren, selv om det er lignende tendenser også i andre sektorer.

Arbeidsgivere har strammet inn midlertidig-praksis

I en spørreundersøkelse svarer imidlertid virksomheter i staten at de nå

  • er strengere på midlertidige ansettelser
  • er flinkere til å definere grunnlaget for den midlertidige ansettelsen
  • større grad hjemler midlertidige ansettelser i §9 første ledd, bokstav a) «midlertidig karakter».

Det er også flere virksomheter som svarer at de gjør en grundigere behovsanalyse før utlysning, og at de i større grad ansetter fast dersom de tror at de vil ha behov for stillingen fremover, eller at de venter med å ansette dersom usikkerheten er for høy.

Noen få nevner også at de i større grad vil benytte bemanningsbyrå eller konsulenttjenester når det er usikkert hvor lenge de har behov for arbeidskraften.

Konsekvenser av færre midlertidige

Mens 60 prosent av virksomhetene oppgir at antallet midlertidige ansatte var omtrent uendret fra 2016 til 2018, oppgir 21 prosent at det var færre midlertidige i 2018 og åtte prosent at det var flere midlertidige. 11 prosent av virksomhetene svarte at de ikke vet.

Rapporten peker på at begrensende muligheter til å ansette midlertidig kan ha flere mulige konsekvenser. Disse konsekvensene kan være flere faste stillinger, et høyere arbeidspress på eksisterende ansatte, effektivisering av driften og at virksomheter i større grad kjøper tjenester fra konsulenter eller bemanningsbyrå.

Rapport om midlertidige ansettelser i staten (PDF) - regjeringen.no