Nytt traineeprogram utlyses i 2020

Våren 2020 utlyses det et nytt traineeprogram i staten for personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er lurt å tenke på stillinger i virksomheten som kan være aktuelle allerede nå.

Publisert: 23. Jan 2020, Sist endret: 27. Jan 2020

Traineeprogrammet i staten er et sentralt virkemiddel for å oppnå målet i inkluderingsdugnaden. Inkluderingsdugnaden er regjeringens satsing for å få flere i arbeid, og for å ta i bruk kompetansen og arbeidskraften til dem som står utenfor arbeidslivet.

Utvider målgruppen

Det nye traineeprogrammet 2020-2021 utvides fra å gjelde personer med nedsatt funksjonsevne til også å gjelde personer med hull i CV-en. Deltakerne må ha høyere utdanning. 

Husk at stillingene i traineeprogrammet er ordinære, midlertidige stillinger med varighet inntil to år, og med mulighet for forlengelse inntil ett år. Fra 1. januar 2020 kan ansatte etter gjennomført traineeperiode ansettes fast, uten at stillingen må lyses ut.

Start arbeidet med å finne stillinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil sende ut en invitasjon om å delta i traineeprogrammet våren 2020. Men du kan allerede nå starte arbeidet med å vurdere hva dere har av ledige stillinger i virksomheten, og hvilke av disse stillingene som kan tilbys inn i traineeprogrammet.

Ønsker du å vite mer om Traineeprogrammet i staten, se mer på programmets hjemmeside. 

Les mer om endringene i forskriften i statsansatteloven fra 1. januar 2020.

     

    Dette er det nye traineeprogrammet 2020

    • Traineeordningen vil utvide målgruppen til personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en. Personene må ha høyere utdanning.
    • Definisjonen på hull i CV-en er presisert i forskrift til statsansatteloven.
    • Fra 1. januar 2020 ble forskrift for statsansatteloven endret. For traineeprogrammet betyr det blant annet at arbeidsgiver kan ansette en trainee som er kvalifisert for arbeid i virksomheten fast etter gjennomført traineeperiode, uten at stillingen må lyses ut.