Partene: Virksomheter med avregningstidspunkt i løpet av de nærmeste månedene, kan avvike avregning av fleksitid

Partene har bestemt at avregningstidspunkt for fleksitid kan fravikes for å hindre at ansatte som har hatt stort arbeidspress den siste tiden får strøket plusstid. Virksomhetene kan ikke erstatte overtid med økt bruk av fleksitid.

Publisert: 31. Mar 2020, Sist endret: 10. jul 2020

Mange ansatte har fått økt arbeidspress på grunn av den ekstraordinære situasjonen. Virksomheter som har avregningstidspunkt i løpet av de nærmeste månedene, vil kunne forskyve tidspunktet for avregning for å unngå at ansatte ikke får tatt ut avspasering og dermed får strøket opparbeidet plusstid i en uforutsett tid der det er krevende å planlegge.

I en tilleggsprotokoll til særavtale om fleksibel arbeidstid i staten, skriver Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene at de er enige om midlertidig å suspendere grensene for avregningsperiode for fleksitid, i første omgang til 31. august.

Dette innebærer at virksomheter som har avregningstidspunkt i løpet av de nærmeste månedene, vil kunne forskyve tidspunktet for avregning. Avregningsperiodens lengde avgjøres lokalt. Virksomheter som har avregningsperiode fra nå og ut august, står fritt til å sette et nytt avregningstidspunkt, uten hinder av rammen på 12 måneder i fleksititidsavtalen, ut fra hva som er hensiktsmessig lokalt. For eksempel kan en virksomhet med avregningstidspunkt 1. august, sette et midlertidig nytt avregningstidspunkt ut i 2021, hvis de ønsker det.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjør imidlertid oppmerksom på at grensene for avregningsperiodene ikke skal medføre økt bruk av fleksitid, til erstatning for overtid.