Dette kan du søke kompetansemidler til i tariffperioden 2020-2022

Ser du at budsjettet ikke gir rom for å gjennomføre kompetansehevende prosjekter? Kompetansemidlene, som er avsatt i hovedtariffavtalene i staten, er en gylden anledning til å få støtte til kompetanseutviklingstiltak i virksomheten din.

Publisert: 13. Jan 2021, Sist endret: 26. Jan 2021

Det er avsatt  25 millioner kroner i hovedtariffavtalene i staten (HTA, pkt.5.3.2). Disse skal brukes til satsning på kompetanse for å utvikle og effektivisere staten, fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne, og mellom partene i virksomheten. 

Søke i samråd med tillitsvalgte

Statlige virksomheter kan søke om midler til kompetanseutviklingstiltak. Søknaden må forberedes i samråd med de tillitsvalgte i virksomheten. Tillitsvalgte skal så tidlig som mulig trekkes inn i arbeidet med å forberede en søknad og gis anledning til å delta i prosjektet/tiltaket. Tillitsvalgte oppfordres også til å ta initiativ til prosjekter, men virksomheten må stå som avsender for søknaden.

Tiltak du kan søke kompetansemidler til  

  • Kompetanseutvikling som bidrar til lokale miljørettede tiltak som vil kunne øke bærekraft for statlige virksomheter.  For eksempel bistand til at virksomheten kan utvikle kompetanse til å oppfylle FNs bærekraftmål, der dette er en relevant del av oppgaveløsningen.  

  • Forsøk med alternative arbeidsformer. For eksempel prosjekter som tar for seg hjemmekontor, rammebetingelser og ulike aspekter som organisering av arbeid, arbeidsmiljø og fjernledelse.  

  • Utvikle kompetanse for å håndtere digitalisering og hindre utstøting ved omstillingsprosesser. For eksempel kompetanseoppbygging for å tilrettelegge for digitalisering av arbeidsprosesser og samhandlingsformer med brukerne og kompetansetiltak for personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet i omstillingsprosesser.  

  • Seniorprosjekter 

  • Felles prosjekter knyttet til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv i staten. For eksempel tiltak for å forebygge sykefravær og frafall og fremme inkludering. Tiltak for å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonevne og unge mennesker som har utfordringer med å komme seg i arbeid. 

  • Tiltak for flere lærlinger i staten. For eksempel tiltak for å tilrettelegge for lærlinger i virksomheten. 

  • Organisasjonsutvikling, omstilling og endring som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere. For eksempel kompetansetiltak for ulike grupper ansatte i forbindelse med omstilling og endringer. 

  • Lederopplæring i partssamarbeid og medbestemmelse.  For eksempel opplæring av ledere i statens lov- og avtaleverk om partssamarbeid og medbestemmelse knyttet til eksempelvis endringsprosesser med mer. 

  • Andre kompetanseutviklingstiltak som bidrar til å nå målsetningen med ordningen. 

Må dele erfaringer på tvers 

Virksomheten din kan søke midler selv om den har blitt tildelt midler tidligere.  

Det kreves at virksomheter som søker legger opp til delvis egenfinansiering i form av arbeidstid og/eller egne budsjettmidler. Støtte til kompetanseutviklingstiltak forutsetter også at erfaringer fra prosjektene deles internt og på tvers av statlige virksomheter.  

Vi kommer tilbake med informasjon om utlysning, retningslinjer og søknadsfrist så snart dette er klart.  Start planleggingen nå!