— Kulturbygging må integreres i virksomhetens utviklingsarbeid

Kulturen i en virksomhet er avgjørende for endrings- og innovasjonsarbeid. Men hvordan kan vi konkret jobbe med kultur og unngå å ende opp med fine planer som havner i skuffen? Vi har snakket med DFØs kulturbygger Sally Kemble. Her deler hun sine tips.

Publisert: 19. Mai 2021, Sist endret: 20. Mai 2021
En kvinne

Sally Kemble i DFØ,

Foto: Privat

I 2020 overtok Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) tre fagmiljøer fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

For å sikre synergier mellom nye og eksisterende fagmiljøer i DFØ ble det satt i gang en strategiprosess. Sally Kemble jobber med strategi-, organisasjonsutvikling- og HR i DFØ og  har ansvaret for kulturbygging i organisasjonen. Under oppsummer hun sine tips for å arbeide godt med kultur.

1. Skaff innsikt

Det er viktig å jobbe metodisk, systematisk og faktabasert for å lykkes med målrettet kulturutvikling. I arbeidet mitt har jeg tatt utgangspunkt i en modell for kulturarbeid som består av seks områder: styring og beslutning, ledelse og medarbeiderskap, kompetanse og ferdigheter, prosesser og arbeidsmåter, teknologi og verktøy og struktur og arbeidsarealer – det siste handler om hvordan vi er organisert.

 

Kilde: Sally Kemble

Modellen for kulturarbeid: Modellen viser at styring og beslutning, ledelse og medarbeiderskap, kompetanse og ferdigheter, prosesser og arbeidsmåter, teknologi og verktøy og struktur og arbeidsarealer alle påvirkes av kulturen, illustrert med blått i midten.

I alle samtaler og møter jeg er i, har jeg disse områdene i bakhodet. Jeg lytter, stiller spørsmål og prøver å forstå hvordan vi gjør dette hos oss i DFØ. Deretter strukturer og samler jeg denne informasjonen sammen med annet faktagrunnlag. Slike faktagrunnlag kan være pulsmålinger og styringsdata fra ulike HR-prosesser, strategiske dokumenter eller referater fra ledermøter.

2. Bli kjent med dine kolleger

Kulturen i virksomheten skapes av alle, selv om ledere er nøkkelpersoner. Det er derfor viktig å snakke med folk i ulike deler av organisasjonen. Inviter til samtaler med kolleger på tvers av organisasjonen for å bli bedre kjent. Ikke bare lærer du mer om organisasjonen og hva som fungerer bra og mindre bra, men du bidrar til å bryte ned siloer og skape sammenhenger på tvers. Informasjonen du får, kan du bruke i videre utvikling av arbeidsprosesser, leder- og medarbeiderskap og strategiutvikling.

3. Tenk verdi i alt du gjør

Kultur tar tid å endre, og ofte må vi ta små skritt. Da er det viktig at skrittene går i riktig retning. Vær oppdatert på strategiske beslutninger, støtt deg på ord og begreper fra ledelsen, og tenk over hvordan du og andre bidrar i det store bildet. For å få til endring av kulturen, må god praksis inn i rutiner, maler og retningslinjer, som for eksempel medarbeidersamtaler og lederevalueringer. Hvis ikke, er det fare for at kulturarbeidet ender opp som ord og gode intensjoner.

4. Koble kulturarbeid på eksisterende prosesser

Som ny i DFØ, har det vært viktig for meg å koble meg på alt det gode arbeidet som allerede pågår, heller enn å starte mye nytt. I og med at oppdraget mitt er å bidra til en felles kultur og tilhørighet, var det nærliggende å se på hvordan vi kommuniserer internt, og hvordan vi kan bruke intranettet mer aktivt. Samarbeid med kommunikasjonsenheten er gull verdt, fordi vi har felles mål.

Ellers er jeg opptatt av hvordan vi bruker tiden vår som ansatte og hvor viktig det er at møter er godt forberedt med klare mål. For å lykkes med kulturbygging, må vi ha tid til å løfte blikket. Det klarer vi ikke, hvis vi er for travle.

5. Bygg fellesskap

Det å endre en kultur handler om å få med folk. Let etter kolleger som tør å stille spørsmål og reflektere over hvordan ting kan gjøres bedre. Bruk dem både som støttespillere, og for å teste ut ideer. Jo flere som ønsker å bygge ny kultur, jo lettere er det å få til endringer. Etabler gjerne møteplasser for å skape engasjement rundt viktige temaer. De fleste synes det er motiverende å kunne delta i diskusjonene, når det er saker som angår dem. For ledere og HR, kan åpne diskusjoner gi viktig innsikt i hva ansatte er opptatt av og hva som bør endres. Får vi til å endre måten vi gjør ting hos oss, får vi også til å endre kulturen vår.

Ønsker du å høre mer om Sallys arbeid i DFØ?, kan du gjerne kontakte henne på sally.kemble@dfo.no eller i Erfaringsrommet her på Arbeidsgiverportalen.