Miljøforvaltningen satser på inkludering – lager egen karrieredag for å tiltrekke seg søkere

Med Klima- og miljødepartementet i spissen inviterer seks underliggende etater til karrieredag for jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. Her forteller HR-rådgiver Ole Christian Jensen hvorfor. 

Publisert: 27. okt 2021, Sist endret: 28. okt 2021
En mann

Ole Christian Jensen er HR-rådgiver i Klima- og miljødepartementet og en av personene bak karrieredagen 17. november.

Foto: Privat

Karrieredagen vil bli et 1 times webinar som gjennomføres onsdag 17. november kl. 12-13. Målgruppen for webinaret er de samme som for Inkluderingsdugnaden - jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en. 

— HR-medarbeidere fra alle virksomhetene våre vil være med og kan svare via chat på spørsmål fra potensielle jobbsøkere. Alle miljøetatene har også spilt inn helt nye presentasjonsvideoer som vil bli vist under webinaret. DFØ vil også være med og gjøre deltakerne kjent med Traineeprogrammet i staten, sier Jensen og viser til rekrutteringsprogrammet som er opprettet for å utvikle det inkluderende perspektivet i personalarbeidet i staten. Programmet skal gi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en relevant arbeidserfaring, forteller Ole Christian Jensen, seniorrådgiver i HR-seksjonen i Klima- og miljødepartementet.  

Felles handlingsplan resulterte i felles tiltak 

Ideen om en karrieredag for målgruppen i inkluderingsdugnaden, kom fra en felles arbeidsgruppe innen HR i sektoren.  

—  Høsten 2020 ble det bestemt at alle sektorer i staten skulle lage handlingsplaner for hvordan departement og underliggende virksomheter skulle jobbe med Inkluderingsdugnaden. En arbeidsgruppe av HR-medarbeidere fra alle miljøetatene ble opprettet.  Gruppa drøftet felles utfordringer vi hadde hatt i dugnaden så langt, og mulighetene for å ha felles tiltak for alle virksomhetene, forteller Jensen. 

— I mars i år la vi fram Inkluderingsdugnaden – handlingsplan for miljøforvaltningen (2021-2022) – et seks siders felles dokument der vi blant annet retter søkelyset på to felles utfordringer. Vi så blant annet at linjeledere med høyt arbeidspress trenger mer tid og rekrutteringsfaglig støtte for å bygge opp et mangfoldig lag av medarbeidere. En annen sentral utfordring er at det i de ordinære tilsettingssakene er svært få av søkerne som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en. Siden vi ville nå bedre ut til målgruppene for Inkluderingsdugnaden, fikk vi ideen om å gjennomføre en egen karrieredag for mangfold, forklarer Jensen. 

Miljøforvaltningen består av følgende virksomheter: 

  • Klima- og miljødepartementet 
  • Artsdatabanken 
  • Miljødirektoratet 
  • Riksantikvaren 
  • Meteorologisk institutt 
  • Polarinstituttet 
  • Kulturminnefondet  

Viser jobbmuligheter og arbeid i sektoren

Karrieredagen 17. november er inspirert av de tradisjonelle karrieredagene som gjennomføres ved flere universiteter og høyskoler. Organisasjoner fra offentlig og privat sektor får der presentere virksomheten for studentene, og kanskje motivere dem til å søke på regulære stillinger etter fullført utdannelse.  

—  Selv om vi nå gjennomfører et webinar, så ønsker vi at deltakerne kanskje skal oppleve noe av det samme studenter gjør på en "ordinær karrieredag", hvor man besøker ulike stands og gjør seg kjent med oppgaver og arbeidsforhold hos mulige framtidige arbeidsgivere. 

—  Hensikten med tiltaket er å synliggjøre mulighetene for å arbeide i miljøforvaltningen, og gjennom det øke andelen av kvalifiserte søkere fra målgruppene i Inkluderingsdugnaden. Samtidig er karrieredagen en fin anledning til å få vise noe av det viktige arbeidet som gjøres av statlige virksomheter på klima- og miljøområdet, sier Ole Christian Jensen. 

Er du interessert i å delta? 

Webinaret er gratis, og finner sted onsdag 17. november kl. 12-13. 
Klikk her for å melde deg på