Aktuelt

Nytt om kjernetid og avregning av plusstimer

Staten og de fire hovedsammenslutningen er blitt enige om at kjernetiden fortsatt oppheves. Virksomhetene kan også endre tidspunkt for avregning av plusstid. Begge gjelder til 31. august 2021.

Vil du få besøk av Arbeidsgjevarportalen?

Arbeidsgjevarportalen har sidan oppstart i 2018 utvikla ei rekke fagsider med nyttige verktøy for deg som arbeidsgjevar. Vi kjem gjerne på digitalt besøk til verksemda di for å fortelje om portalen og erfaringane vi har gjort.

Godt samarbeid med tillitsvalde er viktig

Under pandemien har fleire peikt på styrken i eit velfungerande partssamarbeid som ein viktig faktor i å handtere konsekvensar av krisa. Gjennom samarbeidet har felles forståing og løysingsforslag blitt utvikla. På Arbeidsgjevarportalen lanserer vi difor eigne sider om samarbeid og medverknad.

Tid for å rapportere inkludering og likestilling

Du skal rapportere både på arbeidet med inkluderingsdugnaden og på arbeidet rundt likestilling og diskriminering på arbeidsplassen i årsrapporten. Det kan være lurt å starte allerede nå.

Gi innspill på nye læreplaner

I 2022 får lærlinger i staten nye læreplaner. Oppbyggingen og innholdet i flere av lærefagene er endret. Nå kan du gi dine innspill til hva du mener er viktig for en statlig virksomhet i lærlingeordningen. Frist er 15. november. 

E-læringskurs i mangfoldsrekruttering kommer snart

Hvordan sikrer du at din rekrutteringsprosess er åpen for mangfold og hjelper deg til å se de relevante kvalifikasjonene hos kandidatene? Snart kan et nytt e-læringskurs gi deg nye perspektiver.

Buorre beaivi! Buoris! Buerie biejjie!

Det er duket for samisk språkuke. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil oppfordre alle virksomheter til aktivt å tenke på hvordan samiske språk kan synliggjøres, særlig på digitale plattformer.

Sider