Sluttsamtale

Veit du som leiar kvifor tilsette i verksemda sluttar? Ein sluttsamtale kan fortelle deg kvifor.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 04. des 2018

Kunnskap om sluttårsakar er eit nyttig verkemiddel i arbeidet med å forbetre seg og unngå uønskt turnover.

Dette kan du spørje om i sluttsamtalen

Sluttsamtalar kan gjennomførast som elektroniske undersøkingar eller strukturerte intervju. På den måten får du både statistikk og god bakgrunnsinformasjon.

Spørsmål du kan stille i eit sluttintervju kan vere:

  • Kva har vore bra, og kva kan vi verte betre på?
  • Korleis opplever du arbeidsmiljøet her?
  • Korleis opplever du moglegheiter for kompetanseutvikling?
  • Korleis opplever du moglegheiter for karriereutvikling?
  • Kva er den viktigaste årsaka til at du sluttar?

Brukast til rekruttering

Informasjonen du hentar ut av desse intervjua kan brukast aktivt både til profilering og rekruttering. Vidare vil forbetringsområda gi deg grunnlag til å sette i verk relevante organisasjonsutviklingstiltak.

Gode medarbeidarsamtalar, god leiing, moglegheit for å få brukt sine evner og ferdigheiter, kompetanseutviklingstiltak og karriereplanar er andre viktige element i arbeidet med å unngå uønskt turnover.

Vil du lese meir om rekruttering, trykker du på knappane under:

 

Sharethis