Vurdere innføring av beredskapsvakt

Før virksomheten velger å etablere en ordning med beredskapsvakt, er det viktig å vurdere behovet for å innføre en slik ordning. Her er syv punkter du bør tenke på før du beslutter å innføre beredskapsvakt.

Publisert: 20. nov 2018, Sist endret: 03. jul 2021

Arbeidsmiljøloven skiller klart mellom arbeidstid og fritid, men det er likevel fastslått at beredskapsvakt skal regnes som arbeidstid etter en beregningsmodell. Som beregningsmodell bruker man et deletall som settes avhengig av hvor belastende vaktordningen vurderes å være (aml §10-4 (3)).

1. Dette må du drøfte og dette må du avtale

Du må drøfte bakgrunn

Det er arbeidsmiljølovens § 10- og hovedtariffavtalenes (HTA) § 17 som setter rammene for innføring og etablering av beredskapsvakt. Bakgrunnen for å innføre beredskapsvakt skal drøftes med de tillitsvalgte, men det er arbeidsgiver som tar den endelige avgjørelsen om beredskapsvakt faktisk skal innføres eller ikke.

Du kan avtale om deletallet skal være noe annet enn 1:5

Hovedregelen er at beredskapsvakten skal beregnes med deletall 1:5., det vil si at fem timers beredskapsvakt teller som en times arbeidstid. Deletallet gjenspeiler belastningen som er i beredskapsvakten.

Dersom beredskapsvakten skal beregnes ut fra et annet forhold enn deletall 1:5, må det avtales med de tillitsvalgte. Om dere ikke blir enige om deletallet, kan arbeidsgiver eller arbeidstakernes tillitsvalgte kreve at Arbeidstilsynet skal fastsette en annen beregningsmåte - dersom deletall for beregningen av arbeidstiden virker urimelig.

Arbeidstid eller økonomisk kompensasjon?

Du kan avtale med de tillitsvalgte om beredskapsvakten helt eller delvis skal kompenseres økonomisk i stedet for å beregnes som arbeidstid.

Om dere ikke blir enige, skal beredskapsvakten regnes som arbeidstid etter det deletallet dere er blitt enige om.

Hva skal være den økonomiske godtgjøringen?

HTA § 17 punkt 5 åpner for at de lokale partene kan avtale fast godtgjøring per vakt eller vaktperiode. Hvis dere ikke blir enige, følges § 17 punkt 3 og 4 om økonomisk godgjøring.

Arbeidsplanene må drøftes

Hovedavtalens § 18 g) og arbeidsmiljøloven § 10-3 gir rammene for drøfting av arbeidsplaner.

2. Synliggjøre kostnader før beslutning tas

Beredskap er kostbart – uavhengig av om dere godtgjør det i form av å godskrive det som arbeidstid eller økonomisk. Tenk godt gjennom hvor mange ansatte som må inngå i ordningen, og gjør beregninger av hva kostnadene blir før ordningen innføres.

Tips: Ikke gjør vaktordningen mer omfattende enn nødvendig. Kan den begrenses til kortere perioder i løpet av året? Kan den begrenses til kortere perioder av døgnet?

3. Hva er de administrative kostnadene?

Det kan være mye administrativt arbeid knyttet til beredskapsvakt. Det er lurt å ta det med i betraktning når dere vurderer å innføre beredskapsvakt. Det skal lages vaktlister, gjennomføres beregninger for godskriving av arbeidstid og/ eller økonomisk godtgjøring.

4. Gjøre reelle risikovurderinger

Gjør en så reell vurdering som mulig av hvor sannsynlig det er at en hendelse, som krever beredskap, oppstår. Vurder hva som er konsekvensen av at det ikke settes i gang tiltak i løpet av rimelig tid. Det kan være en idé å ha beredskapsvakt i en prøveperiode, som dere evaluerer, for å se om dere faktisk vil innføre beredskapsvakt eller ikke.

5. Vurdere alternative løsninger

Vurder om det er andre måter å løse utfordringene på enn å innføre beredskapsvakt.

Det er ikke alltid beredskapsvakt er den eneste eller beste måten å løse en utfordring på. Finnes det eksterne tjenester som kan løse utfordringen utenom vanlig arbeidstid?

Omlegging av normal arbeidstid kan også være et alternativ til å innføre beredskapsvakt. Dersom det er forventet at det kan bli mye aktivt arbeid under en beredskapsvakt, vil det kanskje være hensiktsmessig å innføre arbeidstidsordninger som dekker den tiden dere har behov for å ha ansatte på jobb.

6. Beskrive hva beredskapsvakt innebærer for ansatte

Beredskapsvakt vil normalt legge begrensninger på tiden til ansatte som deltar i ordningen. Vær tydelig på hvilke krav dere stiller til de ansatte når de går i beredskapsvakt.

Det er naturlig at ansatte ikke kan nyte alkohol og at de må ha telefonen på. Det kan være begrensinger med hensyn til hvor de kan reise og hva de kan gjøre i fritiden. Det er derfor viktig å forklare bakgrunnen for å innføre beredskapsvakt.

7. Tenke avvikling og justering ved inngåelse av avtale

Det er du som arbeidsgiver som tar den endelige avgjørelsen om innføring og avvikling av beredskapsvakt.

Gi ansatte god informasjon når en beredskapsvaktordning avvikles eller justeres.

Dersom det er inngått avtaler med de tillitsvalgte knyttet til beredskapsvakten, er det lurt å være tydelige i avtalen på hvordan justeringer og bortfall av avtalen skal skje, og ha god dialog med ansatte og tillitsvalgte rundt dette.