Ofte stilte spørsmål om beredskapsvakt

Fire mennesker snakker på en bro

Kompensasjon for beredskapsvakt og oppsett av vaktplaner oppleves enkelte ganger som utfordrende. Her får du svar på ofte stilte spørsmål.

Publisert: 06. sep 2018, Sist endret: 15. jul 2019

Mange virksomhet inngår avtaler om beredskapsvakt.  Under følger svar på ofte stilte spørsmål som vi har fått. Oversikten vil fylles på etter hvert.

Kompensasjon for beredskapsvakt

Under følger spørsmål og svar om kompensasjon. Meld gjerne fra til oss om du har andre spørsmål.

Hvordan beregne timelønn som danner grunnlag for kompensasjon for beredskapsvakt?

Timelønnen beregnes ut fra formelen: Brutto årslønn full stilling / 1850. Dette står i hovedtariffavtalen (HTA) § 2 nr 2. Andre ordninger kan være avtalt lokalt.

Er kompensasjonen for beredskapsvakt pensjonsgivende?

Det følger av hovedtariffavtalene (vedlegg 4 punkt III) at «Forutsigbare tillegg, avtalt i tariffavtale, for arbeid som forekommer regelmessig igjennom året og som er vederlag for arbeid i ordinær stilling er pensjonsgivende». 

Husk at vaktkompensasjon kan være pensjonsgivende og at virksomheten må innberette den enkeltes pensjonsgivende inntekt.

Hvordan kompenseres ansatte i beredskapsvakt når de er syke?

En ansatt skal kompenseres etter oppsatt tjenesteplan, jmf HTA § 11 nr. 1. Dersom en ansatt er syk når han eller hun skulle hatt vakt, har den ansatte krav på samme kompensasjon som om vakten ble gjennomført.

Ved langtidssykemelding får den ansatte full lønn fra virksomheten i hele sykepengeperioden (49 uker og 5 kalenderdager), inkludert vakttillegg, jf. HTA § 18 Den langtidssykemeldte får vakttillegg så lenge ordningen med beredskapsvakt er gjeldende.  

Den ansatte har krav på kompensasjon for sitt reelle økonomiske tap, men får i utgangspunktet ikke kompensert avspasering som ville vært opptjent uten sykdom. Dersom den ansatte er deltidssykemeldt, men ikke kan gjennomføre vakten på grunn av sykdom, vil vedkommende fortsatt ha krav på kompensasjon, jf HTA § 11 nr. 1.

Hvordan kompenseres beredskapsvakt når den ansatte er hjemme med sykt barn?

De som inngår i vaktordninger skal få full lønn, inkludert vakttillegg, fra virksomheten også om de ikke kan utføre beredskapsvakt fordi de er hjemme med sykt barn, inkludert vakttillegg, jf HTA § 11 nr. 1. Antall dager som kompenseres følger av HTA § 20.

Hvordan kompenseres ansatte i beredskapsvakt når de er i foreldrepermisjon?

De som inngår i vaktordninger får full lønn fra virksomheten, inkludert vakttillegg, også ved foreldrepermisjon, jf HTA § 19 og HTA § 11.

Har ansatte, som har søkt om og fått innvilget omsorgspermisjon uten lønn/redusert stilling, rett til kompensasjon for ikke-gjennomførte vakter?

Dersom en ansatt har søkt om og fått innvilget omsorgspermisjon uten lønn/redusert stilling og av den grunn ikke kan gjennomføre vakt p, har ikke vedkommende rett til kompensasjon, med mindre noe annet følger av lokal avtale om beredskapsvakt.

Når har ansatte, som arbeider redusert, rett til kompensasjon for overtidsjobbing?

De som jobber deltid får først overtidsgodtgjørelse når de har jobbet normal arbeidsdag. Det følger av HTA § 13 nr 5. Det kan være avtalt noe annet lokalt.

Skal en ansatt, som har fått økt lønn med tilbakevirkende kraft, få kompensert dette i allerede utbetalte beredskapsvakttillegg?

Dersom en ansatts lønn justeres opp, skal den ansatte ha etterbetaling for beredskapsvakten også fra virkningstidspunktet.

Oppsett av vaktplaner for beredskapsvakt

Under følger spørsmål og svar om hvilke regler som gjelder når du setter opp en beredskapssvaktplan. Meld gjerne fra til oss om du har andre spørsmål.

Kan jeg som leder ta av ansatte fra vaktplan?

Det er leder som vurderer beredskapsvaktbehovet med hensyn til behov for kompetanse og behovet for å fordele belastningen med beredskapsvakt for den enkelte ansatte. Om en ansatt mot egen vilje tas ut av en vaktplan for løpende beredskapsvaktordning, må dette være saklig begrunnet ut fra tjenstlige behov fra leders side. Det er viktig å kommunisere bakgrunnen for slike endringer på en tydelig og god måte. Som leder må du varsle endringene i rimelig tid og senest 14 dager før, jf Arbeidsmiljøloven (AML) § 10-3.

Kan jeg som leder pålegge ansatte å gå i vakt?

Ja. Det er virksomhetens behov som er avgjørende for om en leder kan pålegge en ansatt å gå i vakt.

Det er viktig å ha god dialog med ansatte som pålegges beredskapsvakt. Dersom den ansatte ikke ønsker, eller har utfordringer knyttet til å delta i en beredskapsvaktordning, er det viktig å strekke seg langt for å unngå å pålegge noen å gå i slik vakt.

Kan jeg som leder endre oppsatt vakt ved behov?

Ja, men det må være saklig begrunnet ut fra et tjenstlig behov og endringene må varsles senest 14 dager i forveien.​​​


 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*