Oppfølging av lærlinger

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 10. Jan 2019

Lærlinger har de samme retter og plikter som andre statlige ansatte, med et par unntak. Lærlinger skal derfor få tilbud om de samme verktøyene som andre ansatte i virksomheten din.

Halvårlig vurderingssamtale

Den halvårlige vurderingssamtalen er en lovpålagt samtale mellom faglig leder, lærling og eventuelt personalansvarlig.

Lærlingen kan også be om at verneombud eller tillitsvalgte deltar i samtalen.

Halvårsvurdering er uten karakter og skal beskrive kompetansen til lærlingen i forhold til kompetansemålene i læreplanen. Samtalen skal også gi rettledning om hvordan lærlingen kan øke kompetansen sin i faget. Halvårssamtalen kan sammenlignes med en  medarbeidersamtale. Samtalen skal dokumenteres skriftlig, etter forskrift til opplæringsloven § 3-14 (lovdata.no).

Fylkeskommunens ansvar overfor lærlinger

Lærekontrakten tegnes mellom lærling, opplæringsbedrift og eventuelt et opplæringskontor.

Det er fylkeskommunen som forvalter lærekontraktene.

Fylkeskommunen arrangerer årlige kurs for lærlinger, og har også flere tilbud om kurs innen for eksempel språk eller andre fag som lærlingen ikke har bestått i.

Lærlinger skal få fri med lønn til å delta på samlinger og møter hos fylkeskommunen. Fylkeskommunen står også ansvarlig for å sende ut en årlig lærlingundersøkelse og lærebedriftundersøkelse, som lærlinger og lærebedrifter skal svare på.

Intern kvalitetssikring

Lærebedriften skal ha en intern kvalitetssikring som sikrer at lærlingene får opplæring i samsvar med lovverket.

En eller flere representanter for arbeidstakerne skal sammen med de faglige lederne jevnlig se til at opplæringen foregår i tråd med opplæringsloven og forskriften til denne (§ 4-7 lovdata.no).

Tilpasset opplæring

Opplæringen skal tilpasses den enkelte lærlingen.

Dersom en lærling har behov for tilpasset opplæring, er dere forpliktet til å utarbeide en egen opplæringsplan. Dere skal også tilrettelegge for lærlinger med nedsatt funksjonsevne.

Tilskudd

Lærlingtilskuddet utbetales fra fylkeskommunen to ganger i året. Tilskuddet utbetales direkte fra fylkeskommunen. Ved medlemskap i opplæringskontor utbetales tilskuddet til opplæringskontoret, som viderefører videre til virksomheten. Det er vanlig at opplæringskontor beholder en andel.

Det er opplæringslova, statens personalhåndbok og arbeidsmiljøloven som regulerer arbeidsforholdet. Statsansatteloven gjelder ikke for lærlinger.

Arbeidstid og ferie

Lærlingene følger normal arbeidstid og skal følge eventuelle fleksitid- og sommertidsordninger.

De sparer opp og får utbetalt feriepenger etter normal praksis i virksomheten.

Ferieavvikling ved oppstart og avslutning av læretid bør tilpasses lærlingens planer for eventuelle studier videre eller andre planer.

Overtid

Lærlinger kan normalt ikke pålegges overtid.

Dersom overtid forekommer, skal lærlingene lønnes ut i fra lønnsramme 2 hjelpearbeider. Eventuell overtid kompenseres normalt med fleksitid og avspasering.

Fravær

Lærlingen har krav på lønn under sykdom etter samme regler som andre arbeidstakere.

Dersom lærlingen har stort fravær, må dette meldes inn til fylkeskommunen.

Dersom fraværet strekker seg over 20 arbeidsdager i løpet av et arbeidsår, skal det legges inn et avbrudd i kontrakten. Læretiden forskyves da tilsvarende antall arbeidsdager som fraværet utgjør. Det kan ikke legges inn avbrudd i lærekontrakten uten samtykke fra fylkeskommunen.

Foreldrepermisjon

Dersom lærlingen skal ha barn,  har hun rett på foreldrepermisjon som normalt.

Ved starten av foreldrepermisjonen meldes det inn avbrudd i lærekontrakten slik at den fryses frem til lærlingen er tilbake.

Når permisjonen er over, melder virksomheten inn dette til fylkeskommunen og det tegnes ny lærekontrakt for resterende læretid i virksomheten.

Foreldrepenger utbetales ut i fra den lønnen lærlingen har når hun går ut i permisjon. Lærlingen søker foreldrepenger gjennom NAV som normalt, og legger ved en bekreftelse fra arbeidsplassen på hva hvilket lønnsnivå hun har ligget på før permisjonen. Siden lærekontrakt og arbeidavtale fryses, er det NAV som utbetaler foreldrepengene.

Far har også rett på foreldrepermisjon etter vanlig regelverk. Kontrakten fryses i permisjonsperioden og læretiden forskyves tilsvarende.

Oppsigelse

Lærlinger, som har fylt 21 år, og gjennomfører hele videregående opplæring i bedrift, skal ha prøvetid på seks måneder. Dette gjelder da kun for lærlinger som ikke har opplæring i videregående skole før læretiden, men som i stedet gjennomfører alle fire årene med opplæring i en virksomhet.

I de tilfellene lærlingene har prøvetid kan både virksomheten og lærlingen si opp læreforholdet.

Lærlinger med opplæringsrett, og som ikke har prøvetid, kan ikke si opp eller sies opp av lærebedriften. Lærekontrakten kan heves av partene dersom de er enige om det og etter at lærebedriften har orientert fylkeskommunen skriftlig om det.

Lærlinger med opplæringsrett, som frivillige sier opp sin læreplass, kan risikere å miste opplæringsretten.

Lærekontrakten kan heves av både lærebedriften og lærlingen dersom

  • Den andre parten gjør seg skyldig i vesentlige brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet
  • Lærlingen eller virksomheten viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet
  • Lærlingen skriftlig sier ifra om at det er en urimelig ulempe for han eller hun å fortsette ut kontraktstiden

Fylkeskommunen avgjør i disse tilfellene når læreforholdet skal ta slutt. Virksomheten skal skrive en attest for den delen av kontrakttiden som er gjennomført etter opplæringslova § 4-6 (lovdata.no).

Logg

Lærlingen skal under hele læretiden loggføre og dokumentere opplæringen i virksomheten.

Denne loggføringen er svært nyttig under forberedelser til fagprøven. Loggen er et viktig verktøy for at lærlingene selv blir bevisst på hvilke kompetansemål han eller hun skal tilegne seg gjennom arbeidet i bedriften. Opplæringskontor har ofte digitale læringsplattformer hvor lærlingen kan dokumentere sin opplæring. Faglig leder skal ha tilgang til plattformen og kan følge opp lærlingens dokumentasjon.

Utveksling

Lærlingen har muligheten til å søke utveksling for tre måneder i løpet av læretiden, gjennom Erasmus+. Lærlinger som får innvilget plass på utveksling har rett på et bo- og reisestipend.

Dersom lærlingen får innvilget dette, er det opp til virksomheten å bestemme om lønn utbetales under utvekslingsperioden. Virksomheten får utbetalt lærlingtilskudd som normalt, og det er derfor ønskelig at virksomheten betaler ut lønn i utvekslingsperioden.

Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombudene er fylkeskommunale ombud. Elev- og lærlingombudene skal passe på rettighetene til elever og lærlinger i videregående opplæring blir ivaretatt.

Kontakt OK stat: okstat@difi.no

Deldette