Medarbeiderundersøking

Medarbeiderundersøkinga er ei kilde til kunnskap og innsikt i arbeidstilhøva i di verksemd. Bruk resultata frå undersøkinga til ei målretta utvikling av organisasjonen din.

Publisert: 28. nov 2017, Sist endra: 01. mar 2019

Under finn du ein prosess for medarbeidarundersøking:

Medarbeiderundersøkinga Avant

Statlege verksemd kan nytte medarbeiderundersøkinga Avant for å utvikle sin eigen organisasjon. Undersøkinga kartlegg motivasjon, engasjement, oppfatningar om kvalitet og måloppnåing. Avant inneheld spørsmål som sikrar måling av hovedområda og satsingane innan statleg personalpolitikk.  

Prosessveileder for Avant 

Avant er laga for ei vidare dialog i verksemda i etterkant av undersøkinga.

Statsansatteundersøkinga

Difi har fleire gonger gjennomført den store medarbeiderundersøkinga i staten på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne skifta namn i 2018 til statsansatteundersøkinga. Denne undersøkinga må ikkje verte forveksla med Avant.

Den store medarbeiderundersøkinga i staten gjerast blant eit tilfeldig utval statlege ansatte. Undersøkinga kan vere til nytte for brukarar av Avant som ønskjer:

  • Å sjå på ordlyden for å formulere eigne spørsmål i Avant
  • Sjå på resultat for å jamstille tilfella der ordlyden er identisk eller liknar
  • Sjå på analyser i rapporten som omtalar resultata.

 Medarbeidarundersøkinga i staten 2016 - resultat (Difi.no)

Sharethis