Om Avant

Avant er et verktøy for medarbeiderundersøkelser som er utviklet i samarbeid mellom Difi og Rambøll. Avant er basert på forskning, og måler motivasjon, engasjement og oppfatninger om kvalitet og resultatoppnåelse. I tillegg måler Avant sentrale personalpolitiske føringer i staten.

Publisert: 08. okt 2018, Sist endret: 18. des 2019

I februar 2015 ble ny versjon av Avant lansert og revidert i henhold til utvikling på området både i forskning og statlig sammenheng. «Gjennomføringskraft» ble tatt inn i undersøkelsesmodellen. «Resultatoppnåelse» var etterspurt hos statlige virksomheter i flere år, men etter 22.juli 2011 var det begrepet «gjennomføringskraft» som dominerte målformuleringene.

I august 2018 ble Avant revidert på nytt, denne gang med en justering av rapportoppsettet. I samme revisjon ble det lagt til faste spørsmål som omhandler mobbing/trakassering og seksuell trakassering.

Det ble også lagt til nye valgfrie spørsmål om endringsprosesser i denne revisjonen.

Avant ivaretar den statlige konteksten

Avant er utviklet ut fra en statlig kontekst. I staten baserer vi beslutninger på kunnskap. Å foreta måling av arbeidsmiljøet gir et kunnskapsgrunnlag å jobbe videre ifra. Formålet med å gjennomføre medarbeiderundersøkelser på en hensiktsmessig måte, er å bidra til at statlige virksomheter blir enda bedre til å løse sine oppgaver.

I det daglige formes arbeidsgivers virkelighetsoppfatning om interne forhold blant annet av formidlede synspunkter fra tillitsvalgte, formidlede synspunkter fra medarbeidersamtaler (og eventuelt vernerunder), sykefraværssamtaler og den daglige dialogen. Noen virksomheter gjennomfører også systematiske sluttintervjuer.

Avant gir arbeidsgiver mulighet til å spørre alle ansatte samtidig og på en helhetlig måte om deres syn på forhold som påvirker jobbengasjement og gjennomføringsevne.

Avant plasserer seg innenfor det som omtales som mer klassiske trivselsmålinger, ved at skjemaet er designet for å kunne forklare engasjement og rammer for å løse oppgaver på en god måte. Samtidig har det innslag av organisatoriske forhold som ledelse, samarbeid på tvers og opplevd gjennomføringsevne – altså forhold som i større grad finnes i organisasjonsevalueringer.

Avant er et verktøy for virksomhetsutvikling

Resultatene fra en medarbeiderundersøkelse med Avant er enkle og konkrete, og gir en god oversikt over forbedrings- og bevaringspunkter i virksomheten. Hver enkelt enhet kan sammenlikne resultatene sine med både egen virksomhet og andre statlige virksomheter, og derfor fungerer også Avant som et verktøy for å vurdere virksomhetens attraktivitet (benchmarking). Med et godt oppfølgingsarbeid opplever medarbeidere at deres innspill og meninger tas på alvor, og det påvirker i seg selv både engasjement og gjennomføringsevne i positiv retning.

Avant som et dialogverktøy for leder

Resultatene fra en medarbeiderundersøkelse med Avant etablerer et felles utgangspunkt for dialog mellom leder og medarbeiderne om hva medarbeiderne, som har besvart undersøkelsen, anser som viktige funn og prioriteringer. Statlige medarbeidere forventer å bli involvert og vet selv best hva de har ment i sine besvarelser av undersøkelsen. Derfor ligger det ingen fasit i resultatene i seg selv, det er gjennom dialog i oppfølgingsarbeidet at det skapes en felles forståelse. Dette ansvaret er delt: Ledelsen må forstå hva som ligger bak resultatene, og medarbeiderne må ta ansvar for å foreslå og realisere nødvendige tiltak.

Avant sammenliknet med andre medarbeiderundersøkelser

Medarbeiderundersøkelser kan klassifiseres i ulike typer etter hva som ønskes målt. Klassiske arbeidsmiljøkartlegginger fokuserer på psykososiale og fysiske aspekter ved arbeidsmiljøet, herunder også arbeidsulykker og sykefravær. De har ofte til formål å undersøke hvorvidt virksomheten følger arbeidsmiljøloven formål om «å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon» (aml §1-1a).

Trivselsmålinger undersøker medarbeidernes tilfredshet, motivasjon og engasjement og helseaspektet blir mindre.

Organisasjonsmålinger undersøker gjerne oppfatninger om kvalitet, effektivitet, samarbeid på tvers, innovasjon, endring og kanskje etterlevelse av verdier i virksomheten.

Med andre ord er måles oppfatningene om resultatoppnåelse i vesentlig større grad enn i en arbeidsmiljøkartlegging. Medarbeiderundersøkelser kan inneholde elementer fra flere av disse ulike typer målinger, men kjennetegnes gjerne av at de gjennomføres jevnlig slik at de kan sammenlignes over tid.

Avant plasserer seg innenfor det som omtales som mer klassiske trivselsmålinger, ved at skjemaet er designet for å kunne forklare engasjement og rammer for å løse oppgaver på en god måte. Samtidig har det innslag av organisatoriske forhold som ledelse, samarbeid på tvers og opplevd gjennomføringsevne – altså forhold som i større grad finnes i organisasjonsevalueringer.

Prosessveileder

For å støtte statlige virksomheter i gjennomføringen av gode medarbeiderundersøkelser har Difi utviklet en prosessveileder. Prosessveilederen tar for seg alle fasene i en medarbeiderundersøkelse, fra beslutning om å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse fattes til faktisk gjennomføring av de utviklingstiltak som ledere og medarbeidere i virksomheten har blitt enige om. Prosessveilederen retter seg mot HR, ledelse, toppledelse og tillitsvalgte/verneombud. Rolle, oppgave og ansvar i de ulike fasene er spesifisert underveis.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*