Nytt verktøy for medarbeiderundersøkelse i staten

DFØ og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) samarbeider om å utvikle og tilby et nytt verktøy for medarbeiderundersøkelse i staten. Undersøkelsen skal etter planen være klar i september 2021. Her får dere en orientering om arbeidet, og hva dere kan forvente dere av medarbeiderundersøkelsen.

Publisert: 08. Feb 2021, Sist endret: 11. Feb 2021

I utviklingsarbeidet har vi invitert representanter fra forvaltningen til å delta i en referansegruppe. Gruppen har hatt to møter hvor tema har vært innhold og omfang av spørreundersøkelsen. Disse møtene har vært svært nyttige både for forskerne på STAMI og oss i DFØ.

Medarbeiderundersøkelsen vil bestå av:

  • en obligatorisk hovedstamme på omtrent 70 spørsmål
  • ulike elementer av arbeidsmiljøfaktorer og utfallsvariabler (se boks)
  • valgfrie tilleggsmoduler som vil gi fordypning i ulike tema, som for eksempel ledelse, digital samhandling og organisasjonsendring.

Virksomheten din kan for eksempel velge å fordype seg i ledelse ett år, men neste år velge digital samhandling, dersom det er ønskelig.

Tema som per i dag inngår i hovedstammen

Krav, kontroll, rolleklarhet, rollekonflikt, arbeidsoppgaver, jobbengasjement, meningsfullhet, tilbakemeldinger fra leder, rettferdig ledelse, selvledelse, jobbusikkerhet, kompetanseutvikling, innovasjonskultur, innsats-belønning, arbeid-privatliv-balanse, støtte fra kolleger, sosialt klima, likebehandling, konflikt, trakassering, kontorløsning, hjemmekontor, tilhørighet, nakke- og ryggsmerte, hodepine, psykiske plager og arbeidsevne. (Endringer kan skje).

Undersøkelsen er ny. Det vil derfor ta litt tid før man har bygget opp et samlet datamateriale for sammenligning. Første gang virksomheten bruker undersøkelsen, vil dere ikke kunne sammenligne dere med andre virksomheter i staten, men dette vil bli mulig etter en tids bruk.

Digital løsning for medarbeiderundersøkelsen

STAMI utvikler en selvbetjeningsløsning som gjør at virksomheten kan ta i bruk undersøkelsen når dere selv ønsker. Dere må selv gjøre et arbeid med å legge inn data for virksomheten. Etter at undersøkelsen er gjennomført, vil dere få rapporter.

DFØ vil, i samarbeid med STAMI, utvikle relevant opplærings- og støttemateriell som skal sette HR i virksomhetene i stand til å gjennomføre undersøkelsen på egenhånd. Dere vil få støttemateriell til hele prosessen, fra arbeidet som skal gjøres i forkant av en undersøkelse, til hvordan legge inn data i løsningen, og hvordan de ferdige rapportene skal leses og forstås.

Dette er nytt i medarbeiderundersøkelsen

Den nye undersøkelsen vil i større grad enn tidligere være en kartlegging av arbeidsmiljøfaktorer. Denne dreiningen er et uttrykk for at vi ønsker en forskningsbasert kartlegging.

Forskning viser at det er svært mange aspekter ved arbeidet som påvirker de ansattes motivasjon, helse og prestasjoner. Disse faktorene kan deles inn i tre områder som henger sammen:

  • faktorer knyttet til arbeidsoppgavene
  • faktorer knyttet til sosiale relasjoner og samhandling
  • faktorer knyttet til organisering og konteksten omkring arbeidet.

Disse tre faktorene påvirker hverandre. I medarbeiderundersøkelser måles den subjektive opplevelsen av arbeidet. Dette gjør vi fordi den subjektive opplevelsen vil bidra til psykologiske tilstander, som igjen påvirker holdninger og prosesser, og jobbatferd.

Undersøkelsen er basert på etablerte og dokumenterte teorier om arbeidsmiljø, og legger vitenskapelige prinsipper til grunn.

For å kunne måle ulike faktorer i arbeidsmiljøet er det viktig at vi bruker måleskalaer. En måleskala er en sammensetning av spesifikke og presise påstander som måler ulike aspekter ved et bestemt fenomen i arbeidsmiljøet, som for eksempel rolleklarhet.

En måleskala sikrer at vi måler akkurat det vi har til hensikt å måle (validitet) og at vi måler nøyaktig og likt fra gang til gang (reliabilitet). Dette kan bety at noen vil oppleve enkelte spørsmål som mindre intuitive og relevante for virksomheten. Dette vil belyses i opplærings- og støttemateriellet som vil ligge tilgjengelig.

Informasjon og tilgjengeliggjøring

Vi planlegger at undersøkelsen skal være klar til bruk i statlige virksomheter fra september 2021.

Du vil finne mer informasjon om undersøkelsen ut over våren på Arbeidsgiverportalen. Når undersøkelsen er klar til bruk, vil det ligge lenke til undersøkelsen her på Arbeidsgiverportalen. Det samme gjelder opplærings- og støttemateriell.  

Samarbeidet kommer samfunnet til gode

STAMI er det nasjonale forskningsinstituttet og kompetanseorganet på arbeidsmiljø- og -helseområdet i Norge. De har lang erfaring med å utvikle forskningsbaserte spørreskjemaer og gjennomføre arbeidsmiljøkartlegginger i statlige virksomheter.

Samarbeidet mellom forskningsinstituttet og DFØ vil gi offentlig sektor en medarbeiderundersøkelse av høy faglig kvalitet. Ved at STAMI får anledning til å forske på dataene, vil dette på sikt komme samfunnet og brukerne til gode.

 

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*