Kartlegge behov

Når ein ny medarbeidar skal rekrutterast, må du som leiar tenke både på behova verksemda har no, og kva slags kompetanse verksemda treng i framtida.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 17. apr 2019

Det er arbeidsgivar sin rett å avgjere om ei ny stilling skal opprettast og kva kvalifikasjonar den nye medarbeidaren skal ha. Som arbeidsgivar er du forplikta til å informere dine medarbeidarar om ledige stillingar i verksemda. (arbeidsmiljølova 14 nr 1 om tilsetting).

Rolla til HR i rekrutteringsprosessen

Næraste leiar har ansvaret for å rekruttere, som oftast med støtte frå HR-avdelinga. Korleis du fordeler arbeidet, varierer etter storleiken på verksemda.

Arbeidsgivar sin styringsrett i tilsettingsakar

Det er rett til arbeidsgivar å avgjere om ei ny stilling skal opprettast og kva kvalifikasjonar som den nye medarbeidaren skal ha. 

Som arbeidsgjevar er du forplikta til å informere dine medarbeidarar om ledige stillingar i verksemda. (Arbeidsmiljølova 14 nummer 1 om tilsetting). 

HR kan hjelpe med:

  • å effektivisere prosessen
  • minske risiko for feiltilsetting ved å sjå til at regelverket vert følgt.
  • sjå til at verksemda vert framstilt på best mogleg vis

Hugs at rekruttering er ein regelstyrt prosess

Å rekruttere i staten vert styrt av sett av reglar. Prosessen rundt ei tilsetting er også ofte skildra i personalreglementet.

Tenestemannsorganisasjonane har forhandlingsrett når ei ny stilling skal opprettast. Denne retten fell vekk om budsjettbehandlinga har fastsett at ein skal auke bemanninga. Tenestemannsorganisasjonane skal drøfte lønnsinnplasseringa før kunngjeringa.

Som leiar må du og vere klar over at

  • det kan ligge politiske føringar bak rekrutteringa, som til dømes traineeprogrammet i staten. Som leiar bør du og tenke på at statlege verksemder skal delta i inkluderingsdugnaden. (Sjå informasjon nedst i artikkelen).
  • leiarar i verksemda og tenestemannsorganisasjonane har forplikta seg til å arbeide for jamstilling når nye medarbeidarar vert tilsette. (Statens personalhandbok 8.31).

Når er ei stilling ledig?

Før ei stilling kan kunngjerast som ledig, må arbeidsgjevar vurdere om ho er reelt ledig.

I verksemder med omstilling og omorganisering, kan medarbeidarar gjerne ha rettskrav på stillinga.

Det kan også vere medarbeidarar på deltid som ønskjer ein utvida stilling, etter Statsansattelovas kapittel om tilsetting.

Når er ei stilling ledig?

Arbeidsgivar må vurdere om ei stilling er reelt ledig før ho vert kunngjort. I verksemder med omstilling og omorganisering, kan medarbeidarar gjerne ha rettskrav på stillinga.

Det kan også vere medarbeidarar på deltid som ønskjer ei utvida stilling, etter statsansattlovas kapittel om tilsetting.

Jobbanalyse lettar arbeidet

Før de skriv kunngjeringa, bør de gjere ein jobbanalyse. Jobbanalysen skal gi klart svar på:

  • kva kompetanse verksemda treng
  • kva nivå stillinga skal ha

I rekrutteringsarbeidet bør du ha eit strategisk blikk. Analysen skal med andre ord og seie noko om kompetansen verksemda vil trenge framover.

Eit godt tips er å snakke med andre tilsette i verksemda og ikkje berre med andre leiarar.

Det kan også vere lurt å ta ein sluttsamtale med den som har hatt stillinga. Slik skaffar du deg oversikt over kva slags arbeidsoppgåver den nye medarbeidaren bør ha, kva slags kompetanse som trengs, og erfaring og personlege eigenskapar den nye medarbeidaren bør ha.

(Kilde: «Presentasjon av fagområdet rekruttering» - Therese Weiby og Birgit Rosendahl, DSS og «Kurs i rekruttering» - frå departementene» - Thomas Roel Moen og Eva Hvam).

Før du startar med rekrutteringa, er det også lurt å lese dette: