Kunngjering

Skriv kunngjeringsteksten slik at han motiverer aktuelle kandidatar til å søke.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 06. apr 2019

Når er ei stilling ledig?

Før ei stilling kan kunngjerast som ledig, må du som arbeidsgivar vurdere om ho er reelt ledig.

I verksemder med omstilling og omorganisering, kan medarbeidarar ha rettskrav på stillinga. Det kan og vere medarbeidarar på deltid som ønsker ein utvida stilling, etter Statsansattelova § 13

Alle faste stillingar i staten skal kunngjerast offentleg.

Skriv kunngjeringsteksten slik at han motiverer aktuelle kandidatar til å søke.

Pass på at du ikkje kopierer gamal tekst i ei ny kunngjering. Kunngjeringa må spissast mot søkarane du ønsker å få.

Ein god kunngjeringstekst

  • Teksten skal følge regelverk og kvalifikasjonsprinsippet.
  • Sjå til at mangfaldperspektivet og kjønnsperspektivet vert med.
  • Krava til søkarane må vere tydelege.
  • Teksten må skrivast slik at dei rette kandidatane vil ønske å søke.

Alle stillingar skal kunngjerast via NAV.

Krav til offentleg kunngjering av ledig stilling

Hovudregelen er at alle ledige stillingar i staten skal kunngjerast offentleg, om ikkje noko anna er fastsett i lov, forskrift eller sentral tariffavtale (statsansatteloven § 4)

Du treng ikkje kunngjere stillingar som er tidsavgrensa i inntil seks månader (administrative tilsettingar). Det same gjeld for tilsettingar inntil 12 månader dersom dette er fastsett i personalreglementet for verksemda.

Alle stillingar skal kunngjerast gjennom NAV. Elles kan verksemda kunngjere stillinga slik dei vil. I dag vel mange verksemder å annonsere digitalt og på sosiale media.

Overgang frå midlertidig til fast tilsetting utan kunngjering

Før hadde verksemder høve til å tilsette midlertidige arbeidstakarar fast – utan å kunngjere den faste stillinga. Denne ordninga fell bort med den nye statsansatteloven. Med andre ord er det ikkje lenger mogleg å ha ei slik ordning nedskriven i verksemdas personalreglement.

Du kan ikkje lenger skrive at ei stilling «gir høve til fast tilsetting» når du kunngjer stillinga. Overgang frå midlertidig til fast tilsetting utan kunngjering kan nå berre skje om den tilsette får rett til fast stilling etter statsansatteloven § 9 tredje ledd (treårsregelen), eller det vert avsagt dom om at arbeidstakaren har eit fast arbeidsforhold etter § 38 fyrste ledd.

Om verksemdene i sitt personalreglement opnar for ei forenkla overgang frå midlertidig til fast tilsetting, kan dette vidareførast inntil nytt reglement trer i kraft, eller seinast innan 1. juli 2019.

Les meir om krav til kunngjering av ledige stillingar i Statens personalhandbok 2.1.1