Åremålstillinger

Åremålsstillinger karakteriseres av at innehaveren skal fratre tjenesteforholdet etter et bestemt antall år.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 13. Feb 2018

Både embetsmenn og statsansatte kan ansettes på åremål.

Åremål skal som hovedregel kun benyttes i forhold til øverste leder i en statlig virksomhet.

Åremål skal ikke benyttes for ledere som skal ha en særlig uavhengig stilling som tilsyn og andre virksomheter som har en kontrollerende funksjon overfor arbeids- eller næringsliv.

Det er opp ril det enkelte departement selv å avgjøre om det skal være åremål for øverste leder av underliggende virksomheten når vilkårene ellers er oppfylt.

Å ansette på åremål er en tidsbegrenset ansettelse. Åremålsperioden er normalt seks år. Perioden kan gjentas én gang for én person i samme stilling.

Det er ikke anledning til å gå direkte over fra åremål til fast ansettelse uten at stillingen kunngjøres offentlig og det er alminnelig konkurranse om jobben.

Adgangen til å ansette på åremål er regulert i Grunnloven § 22, statsansatteloven § 10 og forskrift til statsansatteloven § 5.

 

Deldette