Åremålstillinger

Åremålsstillinger karakteriseres av at innehaveren skal fratre tjenesteforholdet etter et bestemt antall år.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 04. aug 2021

Både embetsmenn og statsansatte kan ansettes på åremål.

Åremål skal som hovedregel kun benyttes i forhold til øverste leder i en statlig virksomhet.

Åremål skal ikke benyttes for ledere som skal ha en særlig uavhengig stilling som tilsyn og andre virksomheter som har en kontrollerende funksjon overfor arbeids- eller næringsliv.

Det er opp ril det enkelte departement å avgjøre om det skal være åremål for øverste leder av underliggende virksomheten når vilkårene ellers er oppfylt.

Å ansette på åremål er en tidsbegrenset ansettelse. Åremålsperioden er normalt seks år. Perioden kan gjentas én gang for én person i samme stilling.

Adgangen til å ansette på åremål er regulert i Grunnloven § 22, statsansatteloven § 10 og forskrift til statsansatteloven § 5.

Det er ikke anledning til å omgjøre en midlertidig åremålsstilling til en fast stilling, og gå direkte over fra åremål til fast ansettelse uten at stillingen kunngjøres offentlig. Dette fordi det skal være alminnelig konkurranse om jobben og den som er blitt midlertidig ansatt i en åremålsstilling, skal ikke kunne få omgjort denne stillingen til fast. Dersom man ønsker å omgjøre åremål til fast stilling, må virksomheten vente til den åremålsansatte har fratrådt, enten ved at personen fratrer i åremålsperioden ved oppsigelse, elller at åremålsperioden utløper.

For åremålsansatte på lederlønn er det en begrenset adgang til å avtale retrettstilling, (SPH pkt. 2.1.7 og 2.3.2.). Retrettstilling er et alternativ til bruk av etterlønn. Departementene bør være restriktive med å inngå avtale om retrettstilling og dette må vurderes etter retningslinjer gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

 

Deldette