IA - lover og regler

Her har vi samlet relevant lov-og regelverk som skal sikre likebehandling og at staten ikke diskriminerer.

Publisert: 19. des 2017, Sist endret: 20. aug 2018

Hovedavtalen i staten (HA)

§ 1, Formålsparagrafen er sentral for medbestemmelse i staten og en viktig forutsetning for godt samarbeid.

§ 17, 18 og 19 er konkrete paragrafer for medbestemmelse.

Kapittel 6 i HA beskriver innføringen av personalpolitikk i virksomhetene.

§ 29 hjemler opprettelse av personalpolitikk i samarbeid med de tillitsvalgte.

§ 30 pålegger arbeidsgiver å innkalle underrepresenterte grupper til intervju.

§ 34 pålegger partene blant annet å drøfte tiltak som tilrettelegger for arbeidstakere med redusert arbeids- og funksjonsevne.

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Kapittel 2 omhandler ansettelse i staten.

Forskriften til statsansatteloven

§ 6 forplikter virksomhetene i staten til å innkalle minst én kvalifisert søker til intervju, som oppgir å ha funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging. En søker med funksjonsnedsettelse kan ansettes dersom vedkommende er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

Arbeidsmiljøloven (aml)

§ 1-1: Arbeidsgiver og arbeidstakere i virksomhetene skal ivareta og utvikle arbeidsmiljøet i samarbeid med arbeidslivets parter.

§ 2-3: Arbeidstakere har en medvirkningsplikt i arbeidet med å utforme og gjennomføre det systematiske HMS-arbeidet.

§ 3-1: Pålegger arbeidsgiverne å gjennomføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten.

Kapittel 4: Hjemler krav til arbeidsmiljøet.

§ 7-1: Fastslår at virksomhetene skal ha et arbeidsmiljøutvalg (AMU) med representanter fra ledelsen og tilsatte. Oppgaven er å virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. AMU skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeid og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

§ 7-2 punkt 3: AMU er pålagt å behandle spørsmål om arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne.

§ 13-1: Forbyr diskriminering på grunnlag av bl.a alder.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet)

§ 1 fastslår at formålet med loven er å "fremme likestilling uavhengig av etnisitet, religion og livssyn".

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

§ 1 fastslår at formålet med loven "er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne".

§ 5 definerer direkte og indirekte diskriminering.

Kapittel 3: omhandler universell utforming og individuell tilrettelegging.

Rapporteringsplikt

Offentlige myndigheter skal både rapportere om status og utvikling på områdene som er omtalt i de to lovene.

Her kan lese en veileder om aktivitets- og rapporteringsplikten.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*