Arbeidsgiverrådet i statsbudsjettet 2020

Både Arbeidsgiverrådets innflytelse og viktige oppgaver fremover ble omtalt i statsbudsjettet for 2020.

Publisert: 20. okt 2019, Sist endret: 20. okt 2019

En hovedstrategi har vært å gi virksomhetene økt innflytelse på utformingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken.

Dette skjer ved at Arbeidsgiverrådet, hvor 15 virksomhetsledere er medlemmer, fremmer statlige virksomheters interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten, blant annet ved å gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Videreutvikler arbeidsgiverpolitikken

Arbeidsgiverrådet har gitt råd og prioriteringer til departementet knyttet til både lønnsoppgjør og sentrale arbeidsgiverpolitiske satsinger. Rådets anbefalinger veier tungt i departementets arbeid med videreutvikling av den statlige arbeidsgiverpolitikken

Hovedavtalen i staten legger grunnlaget for medbestemmelse i de statlige virksomhetene. Hovedavtalen løper ut 31. desember 2019 og arbeidet med ny avtale pågår. Departementet ønsker en modernisering og forenkling av avtalen, som speiler utviklingen i arbeidsliv og i organisasjonsformer og som viderefører et godt partsamarbeid. Arbeidsgiverrådets anbefalinger vil være viktige for statens posisjoner i forhandlingene.

Saker som varsles

Av saker som varsles for kommende år skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet om lederlønnssystemet.

Det har skjedd lite med sammensetningen av lederlønnssystemet siden det ble etablert. En rekke av statens virksomhetslederstillinger er fortsatt utenfor systemet, mens flere stillinger på lavere nivå er en del av systemet. Departementet vil derfor arbeide med systemet for at det kan bli mer enhetlig. Endringer må gjøres i forhandlinger med hovedsammenslutningene.

Videre pekes det på at arbeidet med å videreutvikle lønns- og forhandlingssystemet fortsetter.

Sekretariatet for Arbeidsgiverrådet har til nå ligget i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Arbeidsgiverstøtte, ledelse og organisering flyttes til DFØ fra 1. januar 2020.

For øvrig varsles at det etableres et nytt DFØ, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Kompetansemiljøet som er etablert i samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi skal overføres til DFØ og videreutvikles i et samspill mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, DFØ og Arbeidsgiverrådet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets prp. 1 S.

Deldette