Møte i Arbeidsgiverrådet 12. og 13. juni 2018

Hovedoppgjøret og revisjon av hovedavtalen var to av temaene som ble diskutert under Arbeidsgiverrådets juni-møte.

Publisert: 06. jul 2018, Sist endret: 30. des 2019

Under følger en oppsummering av temaene som ble diskutert og orienter om under Arbeidsgiverrådets møte i juni.

Utfordringer på det arbeidsgiverpolitiske området

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland innledet med å gi en kort orientering om regjeringens føringer på det arbeidsgiverpolitiske området, hvor tema som modernisering, rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere og lederes lokale handlingsrom ble berørt.

Statsråden trakk frem kompetanseløftet, digitalisering, effektivisering og innovasjon som eksempler på at lokal lønnsdannelse er en forutsetning for gjennomføring av nødvendige endringer.

Diverse tema på området ble deretter diskutert mellom statsråden og Arbeidsgiverrådet, blant annet innholdet i og gjennomføringen av inkluderingsdugnaden. Arbeidsgiverrådet vil i løpet av kommende høst gi en tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om videre utforming av den sentrale arbeidsgiverpolitikken.

Informasjon fra hovedoppgjøret

Personaldirektøren informerte Arbeidsgiverrådet om resultatet fra hovedoppgjøret. Han vektla   Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) fokus på økt lokalt handlingsrom og lønnsdannelse, og så årets resultat som et positivt bidrag til denne retningen.

IA-avtalen

IA-avtalen skal reforhandles i løpet av kommende høst, med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) som Statens forhandler. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil gi innspill til ASD, og Arbeidsgiverrådet diskuterte sine eventuelle tilrådninger til KMD. Arbeidsgiverrådet ba om å få saken ytterligere belyst for å kunne komme med tilrådning.

Revisjon av hovedavtalen i staten 2019

Fokus er på temaene likeverdige parter og grensesnittet drøfting-forhandling.

Sekretariatet innledet og saken ble så belyst av eksterne innledere fra hovedsammenslutningene og Universitetet i Oslo, deretter diskusjon i rådet. Hovedavtalen ble etablert på 1980-tallet og Arbeidsgiverrådet er av den oppfatningen at innretningen i Hovedavtalen ikke harmoniserer med dagens utfordringer og behov i virksomhetene.

Rådet mener det er behov for en diskusjon om sentrale spørsmål i avtalen med det formål å legge til rette for et mer dynamisk og fremtidsrettet samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Rådet ønsker en debatt i virksomhetene om hovedavtalen og medbestemmelse, og sekretariatet vil i nærmeste fremtid legge opp til tiltak for å skape interesse for og diskusjon rundt temaet.

Rådet diskuterte sitt foreløpige målbilde for revisjon av hovedavtalen og strategier for å nå målene. Dette skal på sikt resultere i en tilrådning til KMD med hensyn til reforhandling av avtalen.

Etablering av arbeidsgiverstøtte i Difi

Avdelingsdirektør i Difi redegjorde for status og nøkkeltall som viser at Arbeidsgiverportalen og tjenestene brukes aktivt. Videre viser evaluering av Arbeidsgiverportalen og deres tjenester at en stor overvekt av brukerne sier seg fornøyd med Difis veiledningstjeneste.

I tråd med rådets tilrådning om styrking av kompetansen på arbeidstidsordninger, kunne Difi  informere om det er etablert en samarbeidsgruppe med KMD innenfor temaene fleksitid, beredskapsvakt, turnus og arbeidstidsordninger.

Varsling

Leder av Varslingsutvalget møtte i rådet og informerte om NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern. Arbeidsgiverrådet tok saken til orientering.

Kommende møter i Arbeidsgiverrådet er 6. september, 14. november.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*