Møte i Arbeidsgiverrådet 14. november 2018

Hovedavtalen og arbeidsgiverstrategi var noen av temaene som ble diskutert i Arbeidsgiverrådet 14. november.

Publisert: 29. nov 2018, Sist endret: 30. des 2019

Følgende tema ble diskutert på møtet i Arbeidsgiverrådet 14. november:

Hovedavtalen

Arbeidsgiverrådet skal avgi tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars 2019 om ny hovedavtale. Rådet har gjennom 2018 drøftet avtalen opp mot parametere som likeverdighet i partsforholdet, drøfting versus forhandling, strategisk kompetanseutvikling, fremtidsbilder i offentlig sektor og om avtalens innretning fremdeles er relevant. Rådet har som utgangspunkt for diskusjonene lagt til grunn viktigheten av gode og inkluderende medbestemmelsesordninger.

Møtet 14. november inneholdt ytterligere drøftinger rundt de utfordringer avtalen reiser. I tillegg møtte professor emeritus Stein Evju og informerte om tariffavtalesystemet og tvisteløsninger, herunder hovedavtalen.

Rådet oppfordrer til debatt i virksomhetene om hovedavtalen og medbestemmelse, og da gjerne ved hjelp av sekretariatets diskusjonsnotater.

Lokale lønnsforhandlinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet orienterte om spørreundersøkelse som sendes alle statlige virksomheter i etterkant av lokale forhandlinger og rådet kom med innspill rundt undersøkelsens innretning. Resultatet fra undersøkelsen vil bli presentert på neste møte i Arbeidsgiverrådet.

Arbeidsgiverstrategien

Kommunal- og moderniseringsdepartementet orienterte om prosessen rundt revisjon av arbeidsgiverstrategien. Ny strategi skal utarbeides i løpet av 2019 og departementet ønsker deltakelse fra rådet både når det gjelder prosessen og tilrådning før ferdigstilling av strategien. Rådet var opptatt av integrering av strategien på en måte som gjør den til et levende dokument ute i virksomhetene. Endelig prosessplan og rådets deltakelse vil bli besluttet i løpet av vår 2019.

Arbeidsgiverrådets årshjul 2019

Utkast til plan for Arbeidsgiverrådet 2019 ble drøftet. Rådet er opptatt av grundig behandling av saker innenfor det arbeidsgiverpolitiske området for å kunne oppfylle formålet med Arbeidsgiverrådet.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*