Møte i Arbeidsgiverrådet 6. september 2018

Under følger punktene som Arbeidsgiverrådet diskuterte på møtet 6. september.

Publisert: 25. sep 2018, Sist endret: 30. des 2019

Revisjon av hovedavtalen i staten i 2019

Arbeidsgiverrådet skal mars 2019 avgi en tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om ny hovedavtale. Saken har vært oppe til behandling i flere av rådsmøtene, denne gangen med fokus på hovedavtalen og fremtidens utfordringsbilde. Behandlingen ble gjennomført som et fellesseminar med hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Akademikerne stat og Unio Stat.

Møtet startet med innledninger fra KS og NHO om deres respektive hovedavtaler, etterfulgt av diskusjoner rundt temaer som

  • Hva innebærer regjeringens fremtidsbilde for statlige virksomheter? Hva vil det ha å si for innovasjon og tempo i omstillingsprosesser?
  • Hvilke krav stiller det fremtidige utfordringsbildet til medbestemmelse og hovedavtalen?
  • Hvilket ansvar har tillitsvalgte for resultatet i forhandlinger?
  • Hva er konsekvensene av å fjerne forhandlingsretten?

Rådet ønsker debatt om hovedavtalen i virksomhetene, og har i den forbindelse bedt sekretariatet produsere og legge ut diskusjonsnotater på Arbeidsgiverportalen. Pr i dag ligger notatet «Likeverdige parter» tilgjengelig på portalen, med oppfordring til diskusjon og tilbakemelding via portalen.

Fra sekretariatets side ble det orientert om frokostseminar om revisjon av hovedavtalen. Seminaret arrangeres på Litteraturhuset i Oslo 8. oktober og dørene åpnes for frokostservering kl 08.30.

Frokostseminaret på Litteraturhusets sider

Inkluderingsdugnaden

Rådet har flere ganger tidligere diskutert utfordringer og muligheter knyttet opp til gjennomføring av inkluderingsdugnaden.

Rådet er av den oppfatning av det er særlige forhold å hensynta i statlige virksomheter, eksempelvis et gjennomgående krav til høyere utdanning, sikkerhetsklarering og annet. Arbeidsgiverrådet er kjent med at NAV er gitt et ansvar for å knytte seg opp mot arbeidsgiver for gjennomføring av dugnaden, og ønsker ytterligere informasjon om planene for gjennomføring av dette tiltaket. Sekretariatet tar sikte på besøk av NAV på kommende møte i Arbeidsgiverrådet.

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidsgiverrådet ble informert om at sekretariatet og KMD har etablert en arbeidsgruppe for å se på arbeidstidsbestemmelsene i staten. Disse er å finne hovedtariffavtalens fellesbestemmelser. Arbeidsgruppen vil, i tråd med tidligere bestilling fra Arbeidsgiverrådet, konsentrere seg om

  • Bakenforliggende årsaker for bestemmelsene
  • Merkostnader ved ordningene
  • Om bestemmelsene i hovedtariffavtalen fungerer etter hensikten

Medarbeiderundersøkelsen i staten

KMD er eier av medarbeiderundersøkelsen i staten og Difi har det faglige ansvar i prosessene med utvikling av spørreskjema, gjennomføring og presentasjon av resultater.

Formål med undersøkelsen er å gi et kunnskapsgrunnlag om hvordan medarbeiderne vurderer ulike sider ved arbeidssituasjonen. Dette skal igjen brukes i videreutvikling av personalpolitikk og ledelse i staten, bidra til mer effektiv oppgaveløsning og til styrke staten som en attraktiv arbeidsgiver.

Årets undersøkelse har spørsmål innen temaene: Staten som arbeidsgiver, jobbinnhold, inkludering, ledelse (noen av spørsmålene går bare til ledere), kompetanse, digital modenhet, innovasjon og endring/omstilling. Trakassering er med i årets undersøkelse.

KMD ønsker å endre navnet på undersøkelsen for å unngå forveksling med interne medarbeiderundersøkelser, og rådet sa seg enige i forslaget om at undersøkelsen skal hete statsansatteundersøkelsen.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*