Møte i Arbeidsgiverrådet 14. mars 2019

Hovedavtalen, inkluderingsdugnaden og mellomoppgjøret var blant sakene på agendaen til Arbeidsgiverrådets møte 14. mars. Rådet har nå avgitt tilrådning til KMD i disse sakene.

Publisert: 16. Mai 2019, Sist endret: 30. des 2019

Hovedavtalen

Arbeidsgiverrådet gir tre tilrådninger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med reforhandling av hovedavtalen.

Med utgangspunkt i diskusjonsnotater fra 2018 har rådet ønsket en åpen diskusjon om hovedavtalen. Digitalisering, effektivisering, og ikke minst virksomhetenes behov for nye arbeidsformer, har vært et viktig bakteppe når Arbeidsgiverrådet har diskutert medbestemmelse.

Leder for Arbeidsgiverrådet, Mari Trommald, viste til at rådet har mottatt mange innspill. Innspillene har bidratt til nye perspektiver og gitt god forståelse av hva som er viktig for arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene.

Diskusjonsnotatene har også blitt diskutert i media. Les gjerne svaret fra Mari Trommald og Kjell Bernstrøm.

Arbeidsgiverstrategien

KMD er nå i gang med arbeidet med ny arbeidsgiverstrategi i staten. Gjeldende strategi går ut 2019. I møtet 14. mars presenterte avdelingsdirektør Kristina Jøllum Hagen framdriftaplan for arbeidet.

Mellomoppgjøret 2019

Statens personaldirektør, Gisle Norheim, orienterte om årets mellomoppgjør. KMD har hatt møter med alle departementsområdene og underliggende virksomheter for å få innspill til oppgjøret. Første tilbud og krav utveksles mellom partene 23. april.

Ved mellomoppgjør forhandles det som hovedregel kun endringer i lønn, men i årets oppgjør har partene også avtale å forhandle om forbedringer av pensjonsgivende variable tillegg.

Inkluderingsdugnaden

Rådet ønsket i korte trekk en nærmere avklaring på hvilke ansettelser som inngår i dugnaden, og har bedt KMD om en avklaring av dette. Videre var rådet opptatt av at Difi støtter virksomhetenes arbeid gjennom å tilby kompetanse, erfaringsdeling og verktøy som støtter arbeidet.

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*