- Husk at du hver dag går på jobb for innbyggerne

Hanne-Cecilie Bjørka i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Program for bedre styring og ledelse i staten er avsluttet. Erfaringsrapporten tegner et godt bilde av hva som er bra i staten og hvor utfordringene ligger.

Program for bedre styring og ledelse ble satt i gang med bakgrunn i en grundig gjennomgang av forvaltningens utfordringer. Selv om mye ble oppfattet å være bra, ble det pekt på noen tydelige utfordringer knyttet til blant annet for detaljert styring, for lite rom for ledelse, krevende samordning på tvers av sektorer, begrenset utnyttelse av teknologi og mangelfullt utredede beslutninger.

Gjennom en rette tiltak, rettet programmet oppmerksomheten mot hvordan vi kan komme fra ord til handling, og styrke forvaltningens resultatorientering og gjennomføringsevne.

Erfaringsrapporten, som oppsummerer programmet, er nyttig lesning for både HR og ledere i forvaltningen.

Program for bedre styring og ledelse - erfaringsrapport  (regjeringen.no)

Skal skape resultater for innbyggerne

Vi har snakket med programleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Hanne-Cecilie Bjørka, om hvilke erfaringer som er blitt gjort.

- Et viktig budskap er at vi må huske at det er innbyggerne vi går på jobb for. Det er de vi skal skape resultater for, sier Hanne-Cecilie Bjørka til Arbeidsgiverportalen.

- Da må de som styrer gi tydelige mål og prioriteringer, og lederne må peke ut retning og gi rom for dyktige medarbeidere til å gjøre jobben, sier hun.

Bjørka viser til at det er flere indikasjoner på at det systematiske arbeidet for å styrke gjennomføringskraften i forvaltningen har gitt resultater.

- Samtidig har vi de siste årene erfart at økte krav til effektivisering, økte forventninger fra brukerne, raskere endringstakt og mer komplekse problemer fordrer at vi må finne helt nye måter å løse oppgavene våre på, sier hun.

Flere av tiltakene fra programmet skal videreføres, som for eksempel Difis ledersatsning, medfinansieringsordning for små og mellomstore digitaliseringsprosjekter, Digitaliseringsrådet og DFØs innsats for bedre praktisering av mål- og resultatstyring og utredningsinstruksen.

HR kan spille viktig rolle i innovasjon

KMD har startet arbeidet med et innovasjonsløft for offentlig sektor. Innovasjon handler om å ta i bruk nye tjenester, nye produkter, nye kommunikasjonsformer eller nye måter å organisere arbeidet på.

- Det kan være noe helt nytt eller det kan være noe som er nytt for arbeidsplassen. Men det er ikke en innovasjon før det har skapt verdi, i form av økt effektivitet eller kvalitet, enten for innbyggere, medarbeidere eller næringsliv. Teknologi kan være en viktig driver, men innovasjon handler først og fremst om mennesker og om hvordan både medarbeidere og ledere kan få til endringer. Vi både må og vil etablere en kultur for innovasjon, slik at offentlig sektor kan møte samfunnets utfordringer og behov på en bedre måte. Og her har HR har en viktig rolle når virksomhetene skal utvikle ny kultur og kompetanse, sier Bjørka.

Hvordan blir virksomhetene involvert?

- En del av innovasjonsløftet er å utarbeide en stortingsmelding med en felles politikk for innovasjon i offentlig sektor. Vi vi vil invitere aktører til en åpen og involverende prosess, sier Hanne-Cecilie Bjørka, som nå er prosjektleder for meldingsarbeidet.

Hun håper at så mange som mulig ønsker å følge arbeidet, blant annet ved å abonnere på nyhetsvarsel fra nettsiden om innovasjon i offentlig sektor. Her vil det etter hvert komme informasjon om når, hvor og hvordan det vil være mulig å være med på utviklingsarbeidet.

- Vi skal lære av hverandre. Og bygge videre på det gode innovasjonsarbeidet som allerede gjøres i offentlig sektor over hele landet og i godt samspill med markedet. Gjennom arbeidet ønsker vi å sette innovasjon på agendaen i hele offentlig sektor, sier Bjørka.

God ledelse i staten
Refleksjonsverktøy for ledere

 

Publisert: 03. Mai 2018, Sist endret: 03. aug 2018

Deldette