Utvikler Statped-ledernes kompetanse med Difis rammeverk for god ledelse

To personer sitter i en sofa

Statped har tatt i bruk rammeverket «God ledelse i staten» for å starte et nytt lederutviklingsprogram. Hør hvordan de har jobbet konkret med rammeverket til Difi.

Publisert: 23. jun 2018, Sist endret: 20. aug 2018

 «God ledelse i staten» er et faglig rammeverk fra Difi for ledere og HR. Rammeverket beskriver hva god ledelse i staten er, og hvilke kompetanser ledere trenger på ulike ledernivå.

«God ledelse i staten» er også et verktøy som kan hjelpe ledere å reflektere rundt egen lederrolle.

Statped har nylig gått gjennom en omorganisering. Da de skulle starte et nytt lederutviklingsprogram som en del av omorganiseringen, valgte de å bruke rammeverket «God ledelse i staten» som utgangspunkt for dette programmet. Statped har benyttet mye av rammeverket, men har valgt å legge til noe der de mener at deres ledere trenger mer kompetanse.

Vi har tatt en prat med Marthe Lybak Greve og Arnt-Helge H. Ljoså som jobber i Statped med organisasjons- og lederutvikling for å høre hvordan de utnyttet rammeverket.

Omorganisering og ny ledergruppe

- Statped har bygget opp lederutviklingsprogrammet rundt de fire kompetanseområdene i rammeverket; systemkompetanse, relasjonskompetanse, utviklingskompetanse og resultatkompetanse, sier Marthe Lybak Greve.

- I tillegg til et individuelt mål om å utvikle trygge og bevisste ledere, jobber vi også med ledergruppene. Vi bruker også Henning Bangs modell for effektive ledergrupper, etter inspirasjon fra Difis digitale tilbud om utvikling av ledergrupper. Målet er å bruke lederutviklingsprogrammet til å bygge en felles kultur for ledelse i Statped, forklarer Arnt-Helge H. Ljoså.   

Kompetansene tilpasses virksomheten

Kompetanseområdene som lederne trenger er beskrevet på et noe overordnet nivå i «God ledelse i staten» Kan dere kjenne dere igjen i beskrivelsene?

- I Statped kjenner vi oss godt igjen i kompetansene beskrevet i «God ledelse i staten». Samtidig savner vi noe rundt det å lede kunnskapsmedarbeidere. Derfor har vi lagt inn et eget punkt under bolken som handler om relasjonskompetanse. Vi opplever at systemkompetanse og relasjonskompetanse er de kompetansene våre ledere ønsker mer kunnskap om, sier Marthe.

Ledernivå og lederskifter

Opplever dere at det er nyttig å skille mellom ledernivåene slik «God ledelse i staten gjør»?

- Vi ser at det er nyttig å skille mellom ledernivåene, først og fremst som en bevisstgjøring for lederne om hva de må gjøre mer av og hva de bør gjøre mindre av. Det kan være vanskelig og det er en tøff prioritering. «Reflekter over din overgang» er en smart refleksjonsøvelse som kan være nyttig for lederne, nesten uavhengig av om de har skiftet ledernivå, sier Arnt-Helge H. Ljoså.

Har dere i Statped et bevisst forhold til lederskifter, og hva det betyr for kompetansebehov?

- Både og. Vi har ikke hatt et så sterkt fokus på lederskifter. Programmet vil først og fremst fokusere på bevisstgjøring av hva som forventes av en leder i Statped. Gjennom programmet skal de få ny kunnskap, trygghet og en tydelig retning, forklarer Arnt-Helge.

«God ledelse» også for rolleforståelser

Statpeds nye lederutviklingsporgram utgangspunkt i de fire kompetanseområdene. Ser dere at «God ledelse i staten» kan ha andre bruksområder som er relevant for dere?

- Vi har også laget et nytt rolledokument for ledere. Statpeds rolledokument for ledere er knyttet til de fire lederkompetansene, slik at lederne vet hva som er forventet av dem og har et bevisst forhold til hvordan og hvor de trenger å utvikle eget lederskap, sier Marthe Lybak Greve.

Deldette