Hva er inkluderingsdugnaden?

Regjeringen vil at fem prosent av alle ordinære nyansettelser i staten skal være personer med «hull i CVen» eller nedsatt funksjonsevne. Dette kalles inkluderingsdugnaden.

Publisert: 18. jun 2018, Sist endret: 14. okt 2019

Inkluderingsdugnaden går hånd i hånd med IA-avtalen. Inkluderingsdugnaden og IA-avtalen er imidlertid ikke det samme.

Inkluderingsdugnaden gjelder både privat og offentlig sektor, men regjeringen ønsker at statlige virksomheter skal gå foran i å inkludere arbeidstakere som ofte faller utenfor arbeidslivet.

Teksten under bygger på rundskriv til departementene av 20. juni 2018, og klargjøringer våren 2019.

Tekst som skal inn i supplerende tildelingsbrev for 2018 - inkluderingsdugnaden og 5%-målet (regjeringen.no)

Rundskriv til fellesføring i tildelingsbrevene for 2019 (regjeringen.no)

Rapporteres i årsrapporten

Virksomhetene skal i årsrapporten rapportere på hvordan virksomheten har innrettet rekrutteringsarbeidet for å nå fem prosent-målet og målene for inkluderingsdugnaden. 

 • Alle nyansettelser i staten hvor den ansatte har hull i CVen eller nedsatt funksjonsevne skal inngå i rapporten. Også ansatte som går fra midlertidig til fast gjennom en administrativ ansettelse (3-årsregelen) skal rapporteres inn her.
 • Fra april 2019 er det bestemt at alle ordinære nyansettelser, både faste og midlertidige, skal rapporteres i årsrapporten.

Nedsatt funksjonsevne betyr

 • Hvis den nyansatte har krysset av i søknaden for at vedkommende har nedsatt funksjonsevne, skal den faste ansettelsen telles.
 • Hvis det i dialog kommer frem at den nyansatte har nedsatt funksjonsevne som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet, skal den faste ansettelsen telles.

Hull i CVen betyr

 • Hull i CV'en betyr at den nyansatte ikke har vært i arbeid, under utdanning eller annen opplæring, i minst to år. Det er foreslått at definisjonen av hull i CV-en skal presiseres, men dette vil ikke ha virkning for rapporteringen for 2019.

Dette skal ikke inngå i rapporteringen:

 • Beordringer holdes utenfor.
 • Personer som har praksis via NAV eller andre telles ikke.

Om virksomheten din har gjort færre enn fem nyansettelser i perioden, skal prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten fordi virksomheten må sikre personvernet til de nyansatte. For disse virksomhetene kan det være aktuelt å ha en lengre måleperiode før måltallet rapporteres. Dette må virksomhetene avklare med overordnet departement.

Sandwich Brothers gir jobb til nyankomne personer:

Praktisk støtte og veiledning fra NAV

NAV har nylig samlet sine veivisere i en nettside som gir deg rask og god oversikt over hva NAV kan legge til rette for og støtte deg som arbeidsgiver i inkludering.

Veiviser for inkludering for arbeidsgivere (nav.no)

Kommunal- og moderniseringsdepartemenet oppgir at det er ønskelig at virksomhetene raskt etablerer rutiner for å dokumentere praksis rundt nyansettelser.

Ansettelser innebærer alltid et element av usikkerhet. Det er derfor naturlig at virksomheter forsøker å redusere denne usikkerheten ved å velge kandidater som ligner på de man har ansatt tidligere. 

Det er en utfordring både for den som rekrutterer og personer med hull i CVen eller nedsatt funksjonsevne at funksjonsevnen eller tiden ute av arbeidslivet blir en så dominerende faktor at de reelle kvalifikasjonene ikke blir ordentlig oppfattet eller vurdert.

En bevisst rekrutteringspraksis for å inkludere

Virksomheten bør derfor tenke gjennom

 • Hvordan man utformer kunngjøringsteksten
 • Hvordan man vurderer søkerne
 • Hvem som kalles inn til intervju
 • Hvordan man kommuniserer ambisjonene om inkludering på nettsider og i annen informasjon om virksomheten
 • Hvordan man signaliserer at man ønsker søkere med hull i CVen eller nedsatt funksjonsevne

Det er viktig at de som rekrutterer har støtte fra overordnet nivå i virksomheten slik at målene for inkluderingsdugnaden kan nås.

Hva kan du spørre søkerne om?

For å imøtekomme krav i den nye personvernforordningen, må søkere som forteller at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, bli opplyst om at virksomheten vil registrere denne opplysningen og bruke den i rapporteringen.

Det er fortsatt ikke lov å spørre om diagnoser, verken under jobbintervju eller senere. Arbeidsgiver har imidlertid rett til å spørre om behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Kvalifikasjonsprinsippet

Statsansatteloven fastslår at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes (kvalifikasjonsprinsippet), med mindre det er gjort unntak i lov eller forskrift.

For søkere med nedsatt funksjonsevne er det gjort et unntak i forskrift. En søker med nedsatt funksjonsevne kan ansettes dersom vedkommende er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

Videre arbeid i inkluderingsdugnaden

 • KMD arbeider med å utvide dagens regelverk, slik at unntaket fra kvalifikasjonsprinsippet om at en søker med nedsatt funksjonsevne kan ansettes dersom vedkommende er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren, også skal gjelde for personer med hull i CV'en.
 • KMD vil sette i gang et arbeid med sikte på å utvide antall deltakere i traineeprogrammene for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning, samt å utvide programmene til også å gjelde mennesker med hull i CV'en.  
 • KMD vil endre regelverket slik at personer som gjennomfører traineeprogrammet kan få en enklere mulighet til fast ansettelse.
 • KMD vil utvikle et eget system for datainnsamlig og etablering av et aggregert tallgrunnlag for staten og hvert av departementsområdene.
 • KMD arbeider med en tilpasset løsning i eksisterende elektroniske rekrutteringsprogrammer, hvor også søkere med hull i CV'en kan registreres.

Se video fra Arbeids- og sosialdepartementet om hvordan Upheads og IT-konsulenten Oscar Gerritsen jobbet med NAV.

 

Deldette

Aktuelt

Nytt om inkluderingsdugnaden

Regjeringen vil se på regelverket og foreslår at statlige virksomheter skal få flere muligheter når de skal rekruttere i inkluderingsdugnaden.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*