Nytt om inkluderingsdugnaden

Regjeringen vil se på regelverket og foreslår at statlige virksomheter skal få flere muligheter når de skal rekruttere i inkluderingsdugnaden.

Publisert: 27. Mar 2019, Sist endret: 09. Jan 2020

Målet med inkluderingsdugnaden er å få folk i arbeid, og utnytte arbeidskraften og kompetansen til mennesker i målgruppen for inkluderingsdugnaden.

Regjeringen vil at staten skal gå foran i dugnaden, og har satt som mål at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Ordinære stillinger

Det overordnede målet for regjeringens inkluderingsdugnad er at flere mennesker i målgruppen får en permanent tilknytning til arbeidslivet. Mange vellykkede inkluderingsforløp går via midlertidig ansettelse.

Fra april 2019 har regjeringen bestemt at alle ansettelser i ordinære stillinger, både midlertidige og faste, skal telle med i fem prosent-målet som er satt for staten i inkluderingsdugnaden.

Traineeprogrammet i staten

Traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning vil være et godt virkemiddel for å støtte opp om inkluderingsdugnaden. Forskriften til statsansatteloven gir hjemmel til midlertidig ansettelse i traineestillingene.

Personer med nedsatt funksjonsevne er ofte lite synlige i søkerbunken til ledige stillinger i staten, og stillingene i programmet lyses ut eksklusivt for kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Programmet gir en god mulighet til å komme i kontakt med og rekruttere søkere i målgruppen for inkluderingsdugnaden.

Traineeprogrammet har som mål å bidra til å utvikle det inkluderende perspektivet i virksomheten, rekruttere kvalifiserte personer i målgruppen og gi relevant arbeidserfaring til traineen.

Traineeprogrammet er under utvikling for å gjøre det mer fleksibelt for virksomhetene, og for å øke arbeidsgiverstøtten til de virksomhetene som deltar.

Forslag om endringer i forskriften til statsansatteloven

Statsminister Erna Solberg og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fortalte nylig til Aftenposten at det jobbes med flere forslag til endringer slik at det skal bli lettere for statlige arbeidsgivere å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Forslag som sendes ut på høring våren 2019

Begrepet «hull i CV-en» klargjøres:

Regjeringen foreslår at begrepet hull i CV-en skal brukes når arbeidssøker ikke har vært i arbeid, under utdanning eller i opplæring i tilsammen to år de siste fem årene før søknadstidspunktet. Videre må søkeren ikke stå i en fast stilling eller midlertidig stilling av varighet på mer enn ett år på søknadstidspunktet.

Søker må ha vært aktivt arbeidssøkende i fraværsperioden uten å ha kommet i arbeid, eller ha fravær som er forårsaket av sykdom, herunder psykisk sykdom. Det samme gjelder rus eller soning.

Minst en kvalifisert søker skal kalles inn til intervju

Det foreslås at det blir en plikt å kalle inn minst én kvalifisert søker med hull i CV-en til intervju. En slik plikt gjelder allerede for kvalifiserte søkere med nedsatt funksjonsevne.

Moderat kvotering også for de med hull i CV-en

Ifølge statsansatteloven skal den best kvalifiserte søkeren ansettes etter en offentlig kunngjøring (kvalifikasjonsprinsippet). Søkere med nedsatt funksjonsevne, og som er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte, kan likevel i dag ansettes. Regjeringen foreslår at dette også skal omfatte søkere med hull i CV-en.

Utvidelse av traineeprogrammet

Det foreslås at traineeprogrammet i staten også skal omfatte søkere med hull i CV-en.

Det vurderes om deltakere i traineeprogrammet skal få en lettere overgang fra midlertidig til fast stilling etter endt traineeperiode.

Vil diskutere lønnstilskudd

Regjeringen vil i høringen drøfte hvorvidt statlige arbeidsgivere skal kunne ansette søkere med lønnstilskudd uten å lyse ut stillingen.

Difi skal støtte statlige arbeidsgivere i inkluderingsdugnaden. Vi setter i gang vår seminarrekke om rekruttering som inkluderer 9. april. Seminaret vil bli strømmet.

 

Deldette