Dette skal du rapportere

Virksomheten skal rapportere alle nye ansettelser i 2019 og andelen av disse nyansatte som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I tillegg skal virksomhetene beskrive hvilke tiltak de har satt i gang, og om tiltakene har vært vellykkede og hva som eventuelt har vært utfordringer.

Publisert: 12. nov 2019, Sist endret: 29. Jan 2020

Viktige definisjoner

Person med nedsatt funksjonsevne

Person som har krysset av for nedsatt funksjonsevne i søknaden eller som har en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet. 

Person med hull i CV-en

Person som ikke har vært i arbeid, utdanning eller annen opplæring i minst to sammenhengende år. 

Den siste definisjonen gjelder for rapporteringsåret 2019. Fra 1. januar 2020 har det kommet en presisering av definisjonen på hull i CV-en, men denne gjelder for rapporteringsåret 2020.

Andelen nyansatte innenfor målgruppen

Virksomheten skal rapportere antall nyansatte totalt i 2019 og andelen av disse nyansatte som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Disse ansettelsene skal telles med i andelen som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en:

 • alle nyansettelser av personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en i faste stillinger
 • fra 1. april 2019 kan du telle nyansettelser i midlertidige stillinger
 • deltakere i Traineeprogrammet i staten for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning som startet opp høsten 2019
 • ansatte med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, som har fått fast stilling etter treårs-regelen
 • lærlinger som er i målgruppen

Disse ansettelsene skal ikke regnes med:

 • arbeidstakere i praksisplass, som ikke er ansatt i virksomheten
 • beordringer

Tiltak - hva har vært vellykkede og hva har vært utfordringer?

I tillegg til at du skal telle antall nyansettelser fra målgruppen, må du også beskrive hvilke tiltak dere har satt i gang for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målet om fem prosent.

Hvilke tiltak er satt i gang?

Det finnes ulike tiltak som kan støtte dere i dette arbeidet. De fleste tiltakene er knyttet til 

 • rekrutteringsprosessen (for eksempel å foreta en grundig jobbanalyse, å forbedre utlysningsteksten)
 • kompetanseheving blant ledere, tillitsvalgte og HR (for eksempel å lære opp ansatte som deltar i intervjuer, mangfoldsledelse)
 • kultur og holdninger (for eksempel å sette inkluderingsdugnaden på agenda på ledermøter)
 • deltakelse i Traineeprogrammet i staten for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning

Noen av tiltakene dere har satt i gang er kanskje ikke direkte knyttet til målgruppen for inkluderingsdugnaden, men vil gi dere som virksomhet erfaring med å inkludere personer som ellers ville ha stått utenfor arbeidslivet. Ett eksempel på dette kan være praksisplasser fra NAV. Praksisplasser skal ikke telles i årsrapporten, men kan gi erfaringer som dere kan dra nytte av når dere skal inkludere målgruppen til inkluderingsdugnaden.

Hvordan beskrive tiltakene?

I årsrapporten skal du omtale hvordan arbeidsformer og rutiner har vært tilpasset for å nå 5 %-målet, og beskrive hvor vellykkede tiltakene har vært. Dette gjør du ved å svare på disse spørsmålene:

 • Hvilke tiltak har dere gjort eller planlagt for å nå 5 %-målet?
 • Hva har vært vellykkede tiltak?
 • Hva har vært utfordringer?
 • Hvorfor har virksomhetene eventuelt ikke lyktes med å nå målet?

Dersom din virksomhet ikke har noen tiltak å rapportere, bør du redegjøre for dette i årsrapporten.

I noen tilfeller må det gå litt tid, før man kan si noe om et tiltak var vellykket. Dette gjelder for eksempel tiltak for å tiltrekke flere søkere fra målgruppene, eller å heve kompetansen blant ansatte som vurderer og intervjuer søkerne. Tenk derfor gjennom hvordan du kan vurdere erfaringene med tiltakene på veien mot 5 %-målet.

For eksempel ser dere at andelen søkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en øker? Eller kaller dere inn flere kandidater fra målgruppen til intervju enn tidligere? Denne informasjonen vil være verdifull for å vurdere tiltakene, og den kan ha overføringsverdi for andre virksomheter på veien mot 5 %-målet. 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*