Ofte stilte spørsmål om rapportering

Under har vi samlet spørsmål og svar om rapporteringen av inkluderingsdugnaden i årsrapporten.

Publisert: 12. nov 2019, Sist endret: 03. Feb 2020

Hvordan skal vi rapportere hvis vi har færre enn fem nyansettelser gjennom året?

Hvis virksomheten har færre enn fem nyansettelser totalt, skal dere rådføre dere med overordnet departement om rapporteringen på inkluderingsdugnaden. Av hensyn til personvernet skal dere som virksomhet ikke oppgi antallet eller andelen nyansatte med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det kan være aktuelt å bruke en lengre måleperiode. 

 

Hvor finner jeg gode eksempler og erfaringer fra andre virksomheter?

Arbeidsgiverportalen blir oppdatert fortløpende med informasjon om inkluderingsdugnaden og eksempler fra virksomhetene. Har du spesifikke spørsmål, eller ønsker råd kan du spørre DiFØs arbeidsgiverstøtte ​​​​​​. I Arbeidsgiverportalen finner du også Erfaringsrommet, der ledere og HR kan finne hverandre og utveksle erfaringer på arbeidsgiverfeltet. Erfaringsrommet er en lukket tjeneste for statlige arbeidsgivere.

Inkluderingsdugnaden på Arbeidsgiverportalen.

Er inkluderingsdugnaden det samme som aktivitets- og redegjørelsesplikten?

Nei, det er to ulike plikter. Inkluderingsdugnaden setter konkrete mål om å inkludere arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og pålegger statlige virksomheter å rapportere om resultatene og viktige tiltak. Aktivitets- og redegjørelsesplikten pålegger virksomheter å fremme likestilling og hindre diskriminering, og å rapportere om arbeidet i årsrapporten. Fra og med 1.1.2020 vil aktivitets- og redegjørelsesplikten gjelde alle offentlige virksomheter, samt private virksomheter med mer enn 50 ansatte.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag å lage ny veiledning om aktivitets- og redegjørelsesplikten. Veilederen er ventet å være ferdig ved inngangen til 2020. 

Er inkluderingsdugnaden og IA-avtalen det samme?

Nei, men inkluderingsdugnaden og IA-avtalen går hånd i hånd, og begge gjelder offentlig og privat sektor. Inkluderingsdugnaden setter konkrete mål om å inkludere arbeidstakere som ofte faller utenfor arbeidslivet, og statlige virksomheter skal gå foran i dette arbeidet. Målet med IA-avtalen er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten øke sysselsettingen. 

Hvilke endringer kommer i 2020?

Endringer i forskrift til statsansatteloven vært på høring høsten 2019. Det er foreløpig ikke besluttet hvilke endringer som vil tre i kraft i etterkant av høringen.

Her finner du mer om foreslåtte endringer.

Blir det gjort tiltak for å gjøre det enklere å samle tallene til årsrapporten?

Når endringene i forskriften til statsansatteloven trer i kraft, er det ventet at jobbportalene vil gi søkere mulighet for å kryss av for hull i CV-en, på lik linje som det er mulig å krysse av for nedsatt funksjonsevne i dag. Det er imidlertid mange søkere fra målgruppen som velger å ikke oppgi dette i søknaden. Derfor er det nødvendig å ha rutiner for å samle inn tallene fra rekrutteringsprosessene dere foretar dere i virksomheten.

Hvordan skal jeg telle nyansatte som kommer fra annen jobb i staten?

Ansettelser av personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en skal telles - også om de kommer fra annen statlig stilling. Ny forskrift vil kunne presisere dette for årsrapporteringen for 2020.​​

Hvordan skal jeg telle nyansatte som både har nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en?

I slike tilfeller skal den nyansatte bare regnes med én gang, det vil si som én nyansatt i rapporteringen i årsrapporten.

Hvordan avklarer vi unntak fra tellingen?

I rundskriv H-3/18 under overskriften "Tilpasninger og eventuelle unntak fra tellingen" heter det: "Virksomheten må avklare med overordnet departement nødvendige tilpasninger når det gjelder hvilke virksomhetsområder og yrkesgrupper tellingen skal gjelde for". 

Virksomheten må altså gå i dialog med eget eierdepartement for å avklare om det skal gjøres unntak for stillinger eller stillingsgrupper, og hvilke vilkår som i så fall skal legges til grunn.

Hva gjør vi med yrkesgrupper hvor det må stilles særskilte krav for eksempel til fysisk kapasitet?

Virksomhetene må avklare med overordnet departement hvilke tilpasninger som skal gjøres med tanke på hvilke yrkesgrupper eller virksomhetsområder som skal telles.

Er det to år sammenhengende hull i CV-en eller til sammen to år de siste fem år som skal telles?

I rapporteringen for 2019 skal men telle i forhold til «to år sammenhengende». Fra og med 1.1.2020 er kravet endret til «»til sammen to år de siste fem årene».

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*