Informasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser at statlige arbeidsgivere kan oppleve utfordringer i driften. På denne siden finner du informasjon til statlige arbeidsgivere fra departementet.

Publisert: 15. Mar 2020, Sist endret: 21. sep 2021

Denne nettsiden er under revisjon 

Eldre nyheter:

Innholdet under er eldre enn ett år, og er under revisjon.

Bør vi som arbeidsgiver inngå avtale om hjemmearbeid?

Pandemien har ført til at mange medarbeidere er blitt pålagt, eller oppfordret til, å jobbe mest mulig hjemmefra.  For mange har hjemmekontor fått karakter av en «fast ordning». Som arbeidsgiver bør du vurdere å inngå midlertidig avtale om hjemmearbeid. 

Mer om hva du bør vurdere for en slik avtale og en mal du kan bruke som utgangspunkt

Ny avtale mellom partene om arbeidstid 

29. mai: 2020 De sentrale partene i staten undertegnet fredag 29. mai en ny avtale om arbeidstid. 

Se avtalen her

Helse- og omsorgsdepartementets brev om forebyggende tiltak

12. mars 2020: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt råd om forebyggende tiltak for ansatte i departementene. Mange av disse rådene vil også kunne være relevante for øvrige ansatte i staten. Den enkelte statlige virksomhet må imidlertid avklare med sitt departement (i sin styringslinje) om og hvordan rådene skal praktiseres i den aktuelle sektoren, jf. siste setning i brevet fra HOD.

Se brevet HOD sender til departementsfelleskapet

Råd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

12. mars 2020: Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar høyde for at statlige arbeidsgivere kan oppleve at virksomheten får stort fravær. 

Permisjoner og tilrettelegging ved stengte skoler og barnehager

Dersom arbeidstakeren ikke har tilbud om barnepass som følge av at barnehage og skole er stengt, skal arbeidstakeren ta kontakt med arbeidsgiver for å avtale hvordan dette skal løses.

Dette kan skje på ulike måter. Dersom det er mulig for arbeidstakeren å løse arbeidsoppgavene sine hjemme er det en god løsning, også ved at arbeidstakeren innenfor rammen av fleksitidsavtalen kan arbeide på tider barna ikke trenger tilsyn.

Arbeidsgiver kan også innvilge velferdspermisjon med lønn etter hovedtariffavtalen § 22. Arbeidstaker kan også benytte opparbeidet fleksitid eller avvikle ferie. Arbeidsavtalen består fortsatt selv om barnehage og skole stenges, og arbeidstaker må derfor ha god kontakt med arbeidsgiver om hvilken løsning som er mest hensiktsmessig.

Ved omsorg for barn når barne- og/eller skole er stengt på grunn av covid-19-pandemien har arbeidstaker rett til permisjon med lønn etter hovedtariffavtalen § 20.

Sanfunnskritiske funksjoner har rett på pass i barnehage eller skoleplass. Se listen over ansatte som har rett til dette.

Ansattes behov for fleksibel arbeidstid - ved hjemmearbeid på grunn av barnepass

Kjernetiden ute av kraft

I den spesielle situasjonen med koronapandemien er det ønskelig at statlige arbeidsgivere viser fleksibilitet med hensyn til arbeidstiden. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten inngikk 27. august 2021 forttsatt avtale som setter kjernetiden ut av kraft, slik at arbeidstakere kan jobbe mer fleksibelt.

Individuell avtale om å arbeide mellom klokken 21 og 23

Gjeldene særavtale om fleksibel arbeidstid angir en ytre arbeidstid fra klokken 0600 til klokken 2100. Arbeidsmiljøloven (§ 10-11 (3)) åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå individuell avtale om å arbeide mellom klokken 2100 og klokken 2300.

Avtalen kan inngås etter initiativ fra arbeidstaker, for eksempel med tanke på de som nå er hjemme for å passe egne barn, og derfor ikke kan jobbe full arbeidsdag innenfor den alminnelige arbeidstiden. Kravet til hviletid må overholdes.

Mulighet for å avtale redusert hviletid med tillitsvalgte 

I avtalen av 16. mars avtalte de sentrale partene også at hviletiden, på generelt grunnlag, kan reduseres fra 11 timer ned til åtte timer i virksomheter med samfunnskritiske funksjoner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet minner om at de lokale partene i alle virksomheter har adgang til å inngå konkrete, lokale tariffavtaler om det samme (arbeidsmiljøloven§ 10-8 (3)). Slike avtaler kan knyttes til den ekstraordinære situasjonen, og inngås for en kortvarig periode.

Egenmelding og sykemelding under karantene

Er du i hjemmekarantene som en følge av tiltakene for å stoppe spredning av korona-viruset? Ikke ta kontakt med fastlege eller legevakt for å få sykmelding. Ta først kontakt med arbeidsgiver og be om å få egenmelding.

Regjeringen oppfordrer norsk arbeidsliv om å bruke egenmelding for karanteneperioden, fordi fastlegene og legevaktslegene bør bruke arbeidskraften sin på å behandle pasienter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opppfordrer statlige arbeidsgivere til å se på egenmeldingsdager. Statlige arbeidsgivere har mulighet til å operere med utvidet egenmeldingsordning og flere egenmeldingsdager. Dette må drøftes med de tillitsvalgte først.

Se de nye reglene av 20. mars: Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Tjenestereiser til utlandet

Som statlig arbeidsgiver skal du følge reiseråd fra Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet, og  du skal ikke pålegge ansatte tjenestereiser til områder der dette er frarådet.

Tiltak for å opprettholde nødvendig drift av virksomheten

Dersom virksomheten får stort fravær, eller stort press på enkelte oppgaver eller tjenester, kan det bli nødvendig med tiltak for å sikre nødvendig drift.

  • Omdisponering av ansatte: Innenfor en virksomhet kan du som arbeidsgiver omdisponere arbeidstakere til andre arbeidsoppgaver enn de han/hun utfører til daglig. Dette vil også gjelde midlertidig endring av arbeidssted. Dersom arbeidstakeren har sitt ansettelsesforhold klart knyttet til et bestemt tjenestested, begrenser dette arbeidsgivers styringsrett. Hvis derimot den ansatte på normal måte er ansatt i en virksomhet som sådan, åpner det for en større adgang for arbeidsgiver til å endre fremmøte- og arbeidssted. Avlastning av en spesielt belastet arbeidsgruppe kan føre til relativt store endringer i arbeidsoppgaver. Arbeidsgiver må i slike situasjoner utvise godt skjønn og søker å få samtykke til endringene gjennom dialog.
  • Overtid: Som arbeidsgiver kan du pålegge ansatte å jobbe overtid når det er et særlig og tidsavgrenset behov for dette (arbeidsmiljøloven § 10-6). Virksomheter med samfunnskritiske funksjoner kan følge den nye avtalen mellom partene.
  • Endring av ferie: Innvilget ferie kan endres av deg som arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, når avvikling av ferien på grunn av de uforutsette hendelsene vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet om endring av ferie med arbeidstaker. Dette følger av ferieloven § 6 tredje ledd.
  • Midlertidige ansettelser for å dekke opp for fravær: Det kan inngås avtaler om midlertidig ansettelse av vikar, både for en bestemt arbeidstaker eller der det er flere arbeidstakere som er fraværende. Dette følger statsansatteloven §9, første ledd, bokstav b. Statsansatteloven § 7 åpner for kortvarige ansettelsesforhold inntil seks måneder, eller inntil ett år om dette står i virksomhetens personalreglement. Slike administrative ansettelser trenger ikke å lyses ut og de trenger ikke behandling i ansettelsesråd.

Følg med på viktig informasjon

Som arbeidsgiver bør du til enhver tid holde deg oppdatert på informasjonen fra Folkehelseinstituttet, Helsenorge.no og Utenriksdepartementet. 

 

Deldette

Aktuelt

Endring i tal på omsorgsdagar

Frå 1. juli endrast den førebels ordninga med omsorgsdagar, som blei innført under tida med stengde skuler og barnehagar.

Fem personer

Partene i staten: - Bruk partssamarbeidet lokalt

Fra sentralt hold skal vi støtte virksomhetene og de ansatte så godt vi kan. Dette kan imidlertid ikke erstatte et konstruktiv og tillitsfullt lokalt partssamarbeid, skriver partene i staten i en felles uttalelse til statlige arbeidsgivere.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*