Oppfordrer statlige arbeidsgivere til å se på utvidet egenmelding

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ber statlige arbeidsgivere vurdere om egen praksis og interne retningslinjer rundt bruk av egenmelding er tilpasset korona-pandemien.

Publisert: 19. Mar 2020, Sist endret: 06. jul 2021

Påminnelse 13. november:  Vi er på vei inn i ny smittebølge. Flere blir syke av korona og mange må i karantene som følge av det. Statens arbeidsgiverstøtte minner om at arbeidsgiver etter IA-avtalen fortsatt har mulighet for å gi utvidet rett til egenmelding innenfor rammen av IA-avtalen. 

Se mer: Legeerklæring gjeninnføres for lengre fravær

Regjeringen oppfordrer norsk arbeidsliv om å bruke egenmelding for karanteneperioden, fordi fastlegene og legevaktslegene bør bruke arbeidskraften sin på å behandle pasienter.

Dette bør både statlige arbeidsgivere og arbeidstakere følge opp.

Folketrygdloven gir arbeidsgiver stort handlingsrom for å håndtere sin sykemeldingspraksis innenfor arbeidsgiverperioden (det vil si de første 16 kalenderdagene i et sykefravær).

IA-avtalen oppfordrer til utvidet egenmelding

I forbindelse med ny IA-avtale oppfordret organisasjonene virksomhetene til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet presiserte i PM-2018-28: at de statlige arbeidsgiverne har mulighet til å operere med en utvidet egenmeldingsordning.

Personalmelding-2018-28: Ny IA-avtale og anbefaling av utvidet egenmelding i staten  (lovdata.no)

KMD ber statlige arbeidsgivere om å se på om dagens virksomhetsspesifikke ordning for egenmelding oppfyller regjeringens oppfordring. Virksomhetene bør vurdere eventuelle endringer slik at egenmelding kan benyttes i hele karanteneperioden.

Arbeidsgiver og tillitsvalgte bør drøfte egenmelding nå

Arbeidsgiveren har imidlertid en plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding. Virksomhetene oppfordres til umiddelbart å gå i dialog med de tillitsvalgte og finne ut hva som skal være reglene for egenmelding i virksomheten.

Virksomheten bør også vurdere om det bør knyttes noen betingelser til en eventuell utvidelse, for eksempel at endringene er tidsbegrenset og at det skal opptas nye drøftelser når krisen er over..

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke full oversikt over hvilke ordninger som er valgt hos de statlige virksomhetene, men vet at de aller fleste har lagt seg på ordningen til gammel IA-avtale. Det vil si egenmelding i åtte sammenhengende dager, totalt 24 dager i løpet av 12 måneder.

I forbindelse med korona-pandemien kan ansatte bli pålagt 14 dagers karantene. Hvis karantenen ikke er pålagt av arbeidsgiver, er det opp til arbeidstaker selv å vurdere situasjonen og ta en beslutning om karantene.

Arbeidsgiver må vurdere om det er mulighet for hjemmearbeid og/eller annen form for tilrettelegging. Hvis ikke skal vedkommende få sykepenger.

Reglene er blitt vedtatt av Stortinget.

For kunder av DFØs lønnstjenester

De fleste statlige virksomheter benytter seg av lønnstjenester fra DFØ. Lønnsdivisjonen i DFØ jobber på spreng for å få på plass tekniske løsninger, for eksempel for utvidet egenmeldingsdager. Mens dette arbeidet pågår, anbefaler vi ledere og virksomheter til å bruke feltet «Annet fravær med lønn» i DFØ-appen og med obligatorisk kommentar.

Ny avtale om arbeidstid mellom partene

Partene inngikk også en ny avtale om mulighet til mer fleksibel arbeidstid 16. mars. Avtalen inneholder elementer som angår alle virksomheter, og de virksomheter som har samfunnskritiske funksjoner:

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*