Intern og ekstern fortrinnsrett

Når man snakker om fortrinnsrett i staten er det et viktig skille mellom intern og ekstern fortrinnsrett.

Publisert: 29. nov 2017, Sist endret: 03. Jan 2018

Hva er intern fortrinnsrett?

Ved en omstillingsprosess hvor den ansatte kan stå i fare for å bli oppsagt, har arbeidsgiver et ansvar for å finne alternativer til oppsigelse. Dersom det er mulig, skal arbeidsgiver tilby den ansatte en annen passende stilling i virksomheten. Det er en forutsetning at den ansatte har de nødvendige faglige og personlige egenskaper for stillingen.

Hva er ekstern fortrinnsrett?

Ekstern fortrinnsrett innebærer at en overtallig ansatte har en fortrinnsrett til annen passende stilling i staten. Begrepet staten vil i denne sammenheng si statsforvaltningen. Aksjeselskaper, statsforetak, stiftelser eller virksomheter som er organisert ved særlov, faller dermed utenfor begrepet. Et eksempel er de statlige helseforetakene. Den overtallige ansatte må selv ta initiativ til å søke på ledige stillinger. På nærmere bestemte vilkår kan den overtallige tre inn i stillingen vedkommende har søkt og hevder fortrinnsrett til.

Fra hvilket tidspunkt og hvor lenge kan den ansatte bruke ekstern fortrinnsrett?

Den eksterne fortrinnsretten inntrer når den ansatte mottar brev med oppsigelse.

For å bruke fortrinnsretten må den ansatte få en overtallighetsattest fra arbeidsgiver. Fortrinnsretten varer inntil to år etter oppsigelsesfristens utløp.

Hva er en overtallighetsattest?

En overtallighetsattest er et skriftlig bevis på at den ansatte er overtallig og kan ha fortrinnsrett til andre statsstillinger. Arbeidsgiver skal fylle ut attesten. En overtallighetsattest skal inneholde opplysninger om begrunnelse for fratreden, ansettelsestid i virksomheten og staten, hvilken stilling den ansatte har hatt, lønn ved fratreden, fra hvilket tidspunkt den ansatte må fratre og om hva som er gjort for å finne annet passende arbeid til deg i virksomheten.

Hvilke stillinger kan det hevdes fortrinnsrett til?

Fortrinnsrett gir en søker med overtallighetsattest særlige rettigheter i forbindelse med jobbsøking. Søkeren skal ansettes i stillingen dersom vedkommende er kvalifisert. Nærmere regler om fortrinnsrett er gitt i forskrift til statsansatteloven. Viktigst er at man ikke har fortrinnsrett til stilling som er høyere rangert, eller som adskiller seg vesentlig fra den stillingen som vedkommende må fratre.

Hva kan arbeidsgiver kreve av kvalifikasjoner når de skal vurdere en søker med fortrinnsrett?

Som overtallig arbeidssøker til ledige stillinger som er lyst ut offentlig, må den ansatte fylle kvalifikasjonskravene som står i utlysningsteksten. Arbeidsgiver er forpliktet til å innkalle overtallige arbeidssøkere som er kvalifisert for stillingen til intervju. Den ansatte kan som søker be om å få tilsendt utvidet søkerliste for å få oversikt over alle som har søkt på stillingen.

Det er tilstrekkelig at den ansatte er personlig og faglig kvalifisert for stillingen. Den ansatte behøver ikke være best kvalifisert av søkerne. Krav som ikke står i kunngjøringsteksten, kan ikke legges til grunn ved vurderingen.

Hvordan søker jeg en stilling ved hjelp av fortrinnsretten?

Den ansatte søker stillingen på vanlig måte og gjør oppmerksom på at den ansatte hevder fortrinnsrett. Den ansatte legger ved overtallighetsattest eller bekreftelse fra arbeidsgiver.

Hva skjer hvis flere søkere har fortrinnsrett til samme stilling?

Hvis flere kvalifiserte ansatte med fortrinnsrett er søkere til samme stilling, gjelder ikke fortrinnsretten i forholdet mellom dem. Ansettelsesorganet skal legge til grunn de samme vurderinger av kandidatene som de bruker i valget mellom søkere uten fortrinnsrett.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*