Gjennomføre tiltakene

Når virksomheten har besluttet hvordan endringen skal skje, har du som leder ansvaret for å gjennomføre tiltakene. Oppdraget ditt er å se på hva endringen betyr for deg og dine ansatte og hvordan dere kan gjennomføre endringen på best mulig måte.

Publisert: 27. okt 2017, Sist endret: 04. aug 2021

Hvor starter du og hva gjør du?

 • Du må vurdere ditt eget behov for støtte. Om du har spørsmål om prosess, regelverk eller liknende bør du kontakte arbeidsgiver ved egen leder, ledergruppe eller HR.
 • Du må informere grundig om beslutningsgrunnlaget, og hvordan medarbeiderne blir berørt.
 • Du må vise frem en tydelig plan for hvordan du skal involvere medarbeiderne i endringen og hvilke individuelle rettigheter de har.
 • Du må se på kompetanse- og ressursbehovet for ditt arbeidsområde, og hvordan arbeidsoppgavene endrer seg.
 • Du bør tilby medarbeidersamtale til alle medarbeidere.
 • Om aktuelt må du planlegge, innkalle og gjennomføre individuelle kartleggings- og omstillingssamtaler med berørte ansatte. Alle samtaler skal dokumenteres ved referat eller oppsummering.
 • Du må foreslå en løsning på bakgrunn av kriterier og rammer som er drøftet av partene i virksomheten.
 • Du må informere om endelig løsning og vurderingene du har gjort. Du må si noe om veien videre.
 • Du må sette i gang eventuelle nødvendige tiltak for kompetanseutvikling.
 • Du får endring til å skje ved å sette tydelige krav og forventning til medarbeiderne.
 • Du må legge tilrette for åpenhet, være tilgjengelig og skape tillit.

Kort fortalt: Leders handlingsrom

Involvering og informasjon

Involvering

Når arbeidssituasjonen endrer seg, har medarbeideren krav på medvirkning.

Hva slags aktiviteter du skal involvere medarbeiderne i, er avhengig av hva slags omstilling det er. Eksempler er at arbeidsgrupper som ser på en ny arbeidsprosess til individuelle kartleggingssamtaler for endrede oppgaver eller nedbemanningssamtaler.

Alle beslutninger skal tas med bakgrunn i virksomhetens behov, men medarbeider skal bli involvert og få uttale seg om egne ønsker og behov. Som arbeidsgiver har du rett og plikt til å organisere og fordele arbeidet innenfor rammen av det arbeidsforholdet som er inngått, altså arbeidsavtalen og gjeldende lov og avtaleverk.

Medarbeider har ansvar for å utføre oppgaver og funksjoner som står i arbeidsavtalen og stillingen de har. Dette innebærer også å medvirke til et godt arbeidsmiljø, og bidra til gjennomføring av besluttede endringer og omstillinger.

Du må vurdere i hvilken grad endringen vil få betydning for medarbeiderne og arbeidsmiljøet, og involvere Arbeidsmiljøutvalget og verneombudet.

Informasjon

Du må til enhver tid kunne snakke klart om beslutningsgrunnlaget, og kommunisere hvorfor dere omstiller, hva som er bestemt, hva dere skal oppnå. I all argumentasjon så må du vise til begrunnelsen for endringen. 

Det er viktig at du er tilgjengelig og synlig for dine medarbeidere under hele omstillingen. Det skaper trygghet og sikrer at medarbeider får svar på sine spørsmål.

Du bør fortløpende diskutere prosessen med andre ledere eller HR.

Behovet for informasjon kan være utømmelig i omstillinger. Det er viktig å kommunisere med både berørte og de som i utgangspunktet ikke er berørte medarbeidere. Dette vil være til hjelp for arbeidsmiljøet.

Du må informer om individuelle rettigheter. Du bør informere medarbeidere om mulighet til også å snakke med tillitsvalgte og vernetjenesten ved behov.

Støtte

Om du har spørsmål om prosess, regelverk eller liknende, bør du kontakte arbeidsgiver ved egen leder, ledergruppe eller HR.

Du må følge fremdrifts- og informasjonsplaner dere har utarbeidet, og benytte virksomhetens etablerte maler og verktøy for gjennomføring av omstillingen. De lokale tillitsvalgte skal bidra og følge opp det partene i virksomheten har bestemt.

Vær tydelig og ærlig på hva som er ditt eget kompetansebehov for å kunne gjennomføre endringen, og få støtte. Dette kommer til nytte i neste omstillingsprosess.

Du bør ta med HR om du skal ha møter med medarbeider som tar med seg rådgivende støtte, tillitsvalgte eller annen valgfri person.

Som leder kan du ha nytte av lenkene under:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*