Statens sykefravær

Statens sykefravær er stabilt lavt, men har ikke samme synkende tendens som i arbeidslivet under ett.

IA-avtalen har som mål at det skal være en reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent. 

I arbeidslivet sett under ett har sykefraværet gått ned med nesten 11 prosent siden IA-avtalen ble inngått. Målet om 20 prosent reduksjon sammenlignet med 2001 er så langt ikke nådd. I det statlige tariffområdet ligger sykefraværet relativt stabilt på rundt fem prosent, men det har ikke samme synkende tendens som i arbeidslivet under ett.

For å innfri delmål 1 i IA-avtalen skal statens totale sykefravær ikke overstige fire prosent. 

Sykefraværsstatistikk i staten

Sykefraværsstatistikken utarbeides pr. kvartal og gjelder for cirka 160.000 tilsatte i det statlige tariffområdet. Denne statistikken må ikke forveksles med tallene som Statistisk sentralbyrå presenterer for staten da disse også blant annet inkluderer helseforetakene. 

Statens sykefraværstatistikk (regjeringen.no)

Sykefraværsoppfølging

IA-samarbeidet baserer seg på at deltakelse i arbeidslivet ofte kan gi bedre helse for den enkelte.

For å forebygge at arbeidstakeren varig slutter å jobbe, har kontakt mellom arbeidsplassen og den sykemeldte høy prioritet.

Bruk av graderte sykemeldinger er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Fra 1. juli 2014 ble systemet for sykefraværsoppfølging forenklet. Endringene innebærer forenklinger i sykefraværsarbeidet, ved å fjerne krav om rapportering og overflødige dialogmøter. Målet er å frigjøre tid til praktisk sykefraværsarbeid på arbeidsplassen. 

Forebygging og tilrettelegging

1. september 2014 ble det nye forebyggings- og tilretteleggingsinskuddet innført. Formålet med tilskuddet er å stimulere arbeidsgivere til å iverksette forebyggende og tilretteleggende tiltak på arbeidsplassen. Ordningen med tilretteleggingstilskudd og tilskudd til bedriftshelsetjeneste videreføres i forskriften.

De nye reglene innebærer at det også kan gis kompensasjon for merutgifter og merinnsats arbeidsgiverne har knyttet til tiltak som styrker det forebyggende HMS-arbeidet i virksomheten.

Det er også mulig å søke om tilskudd til opplæring av ansatte, representanter for ansatte og ledere for å heve kompetansen i å forebygge sykefravær.

Les mer om innholdet i forskriften og hvordan man kan søke på tilskuddet på NAVs hjemmeside.

Fafo-notat om sykefravær

Det er behov for å vite mer om hvorfor sykefraværet i det statlige tariffområdet har gått mindre ned enn i arbeidslivet sett under ett.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), har Fafo sett nærmere på årsaker til dette. Rapporten fra forskningsoppdraget ble presentert på IA-konferansen for staten 13. januar 2015, og kan leses på Fafos nettsider

Publisert: 17. des 2017, Sist endret: 29. sep 2018

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*