Dette betyr regjeringserklæringen for statlige arbeidsgivere

Statsminister Erna Solberg

Regjeringen vil at staten skal ansette fem prosent med «hull i CVen» og gjennomføre forsøk med anonyme søknader.

Publisert: 31. Jan 2018, Sist endret: 20. aug 2018

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre setter flere mål for statlige arbeidsgivere i sin regjeringsplattform. Staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver som evner å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere, står det i plattformen.

Den utvidede regjeringen vil at folk med «hull i CVen» og personer med funksjonsnedsettelse skal få en større sjanse i arbeidslivet. Dette ble understreket av statsminister Erna Solberg da regjeringserklæringen ble lagt frem i Stortinget onsdag 30. januar.

Se og hør statsminister Erna Solberg:

Video-embed fra statsminister Erna Solbergs Facebook-side.

I plattformen heter det at regjeringen vil invitere både offentlig og privat sektor til en inkluderingsdugnad.

På dette området pekes det på at «staten har et spesielt ansvar for å gå foran». Derfor foreslås det å øke antallet plasser for traineer med nedsatt funksjonsevne og sørge for at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller «hull i Cven»

Under punktet om statlig arbeidsgiverpolitikk finner vi for øvrig følgende punkter:

 • Staten som profesjonell arbeidsgiver

Sørge for at staten er en tydelig og profesjonell arbeidsgiver som bidrar til å videreutvikle trepartssamarbeidet.

 • Kompetanseutvikling

Bidra til å utvikle gode verktøy for kompetanseutvikling for statens ansatte. Det er interessant å merke seg at plattformen peker på IKT-kompetanse og sier at regjeringen vil utvikle en strategi for tilstrekkelig og oppdatert kompetanse i forvaltningen på dette området. 

 • Fordeling av lønnsmidler

Bidra til at statens virksomheter i samarbeid med lokale tillitsvalgte har mest mulig handlingsrom til å fordele lønnsmidler i tråd med lokale behov.

 • Arbeidsgiverrådet

Styrke virksomhetenes innflytelse over arbeidsgiverpolitikken gjennom aktiv bruk av Arbeidsgiverrådet.

Mange aktuelle felt for statlige arbeidsgivere

Som statlig arbeidsgiver er du tjent med å sette deg inn i også andre deler av regjeringsplattformen, som onsdag ble debattert i Stortinget.

Både innen digitalisering, forenkling av offentlig sektor, kombinasjonen arbeidsliv-familie er det konkrete forslag fra den utvidede regjeringen.

Regjeringen vil blant annet:

 • Beholde fast ansettelse som hovedregel i arbeidsmiljøloven, og arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger i offentlig sektor.
 • Forsette gjennomføringen av pensjonsreformen i både privat og offentlig sektor. Dette innebærer blant annet at offentlig tjenestepensjon må gi gode insentiver til arbeid, og legge til rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor.
 • Sørge for at veksten i antall ansatte i statsforvaltningen er lavere enn den generelle sysselsettingsveksten, og at antall ansatte i sentralforvaltningen er lavere i 2021 enn i 2017.
 • Ha som mål at ledergruppene i statlige selskaper, direktorater og statsetater skal bestå av minst 40 prosent av begge kjønn.
 • Gjennomføre forsøk med anonyme søknader i staten. Dette skal bidra til å styrke integreringsarbeidet.
 • Øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven.
 • At foreldrepermisjonen deles i tre like deler.

Andre tiltak som kan påvirke deg som statlige arbeidsgiver, kan du lese i Jeløya-plattformen (regjeringen.no)

Regjeringserklæringen av statsminister Erna Solberg (regjeringen.no)

Se også på Arbeidsgiverportalen:

 

Deldette