Hospitant i Norden (NORUT)

Mennesker som går og sykler over en bro

Å vere hospitant i eit anna nordisk land kan auke kompetansenr hjå medarbeidarar og tilføre verksemda di ny kunnskap.

Publisert: 23. okt 2017, Sist endra: 08. jan 2021

Hospitering er eit kompetanseutviklingstilak som skal gi tilsette i staten spisskompetanse og gjere dei betre til å utføre komplekse oppgåve. 

Hospitantar får nettverk og kontaktar i andre nordiske verksemder, og kan gi verksemda heime gode innspel til forbetring i eiga drift og forvaltning.

Kven kan delta?

Nordisk utvekslingsordning (NORUT) skifta namn frå Nordisk tenestemannsutveksling (TJUT) i 2021. NORUT er eit tilbod for statlege tilsette som vil hospitere i eit anna land i Norden. Formålet med ordninga er å styrke samarbeidet mellom forvaltninga i dei nordiske landa. Samstundes er det eit godt høve for å skaffe verksemda kunnskap om korleis forvaltninga i andre nordiske land jobbar med aktuelle tema som til dømes digitalisering og omstilling.

Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland er alle med i NORUT.

Nordisk ministerråd finansierer hospitantordninga , og DFØ administrerer Nordisk utvekslingsordning for ministerrådet. Som arbeidsgivar kan vi gi deg støtte til korleis du kan motivere tilsette til å søkje utveksling. DFØ har ansvar for søknadsprosessen for norske hospitantar. Søknadane vert behandla fortløpande.

Lengde på tenesta og stipend

Alle statstilsette i Norden kan søke på hospitantordninga. Søkararen må sjølv ordne tenesteopphald ved ei statleg verksemd i eit anna nordisk land, og søknaden må vere godkjent og underskriven av deg som arbeidsgivar.

Utvekslinga treng ikkje å vere gjensidig.

Hospitantperioden kan vare frå 14 dagar til seks månader. Dersom tenesta varer i seks månader, kan det gis kompensasjon for reisekostnadar til familiemedlemmar som flyttar med, og til transport av personlege eigedeler.

Det er du som arbeidsgivar som har ansvaret for medarbeidaren i utvekslingsperioden. Den tilsette får med seg si løn, det vil seie at verksemda betalar løn etter avtale med arbeidsplassen i heimlandet. Nordisk ministerråd gir eit stipend på 14.000 danske kroner per måned under utvekslinga til bu- og opphaldskostnadar. Det kan og søkast om å få reisekostnadane dekka etter satsane til staten. Søknadskjema finn du nedst på sida.

Rapportering

Etter at utvekslinga er over, skal hospitanten gi arbeidsgivar og Nordisk utveklingsordning rapport om erfaringa som ho eller han har fått. Rapporten skal leverast tre veker etter at hospitanten har kome heim.

Meir informasjon for medarbeidarar som ønsker å søkje (dfo.no)

Kontaktperson i Noreg:

Gunn Ramona Åsdahl, DFØ
E-post: gunnramona.asdahl@dfo.no
Telefon: +47 926 55 962

Last ned digital brosjyre fra Nordisk Ministeråd:

Sharethis

Søknadsskjema og rapportskjema

ERFARINGAR FRÅ^EIN HOSPITANT:

Bilde av Kristin Lundtveit som har vært hospitant i Danmark

Så enkelt ble Kristin hospitant i Danmark

- Jeg har lenge hatt lyst til å komme litt «på innsiden» av hvordan de jobber med ledelses- og kompetanseutvikling i et annet land, sier Kristin Lundtveit i Difi. Du kan også søke om å hospitere i et annet nordisk land.