Mobilitetsprogrammet

Mobilitetsprogrammet er et tilbud til statlige virksomheter som ønsker å lære av hverandre. Gjennom avtaler om strategiske kompetansesamarbeid settes kompetanse og ressurser i bevegelse. Formålet er å utnytte og utvikle den totale kompetansebeholdningen i staten på en enda bedre måte.

Mobilitetsprogrammet i staten

Oppdatert info til påmeldte virksomheter - juni 2021

Mobilitetsprogrammet hadde påmeldingsfrist januar 2020, og planen var at det skulle gjennomføres som en pilot i løpet av 2020. Dette har ikke latt seg gjennomføre grunnet korona. Utveksling mellom virksomheter har vært krevende å planlegge og gjennomføre i en tid det med stor usikkerhet knyttet til når vi er tilbake til normalen. Det har ikke vært ønskelig eller mulig å gjennomføre utveksling på hjemmekontor eller digitalt. I mange virksomheter har arbeidspresset høyt, og kompetanseutviklende tiltak har ikke hatt prioritet. Dette gjelder både hos de virksomhetene som var påmeldt Mobilitetsprogrammet, og de virksomhetene som har blitt kontaktet som ønsket samarbeidspartner. 

Dette er dessverre en situasjon ingen kunne forutse. Mer informasjon om videre arbeid med mobilitet kommer. Kontakt oTa kontakt dersom du lurer på noe - kontaktinfo finner du nederst på siden. 

 

Aktuelt

Dette ønsker statlige virksomheter å lære av hverandre

I Mobilitetsprogrammet skal statlige virksomheter inngå strategiske kompetansesamarbeid med andre. Oppstarten har blitt noe forsinket på grunn av virusutbrudd og hjemmekontor, men allerede gjennom påmeldingen og oppstarten av koblingsarbeidet høster vi viktige erfaringer i forhold videre arbeid med mobilitet i staten

Fakta om mobilitetsprogrammet

Mobilitetsprogrammet ble utviklet i samarbeid mellom Direktorat for forvaltning- og økonomistyring (DFØ) og DSS (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon) på oppdrag fra KMD. Gjennom å etablere et strukturert, forutsigbart og mer fleksibelt tilbud er formålet å bidra til økt mobilitet i forvaltningen. Mobilitetsprogrammet skal være en nyttig og relevant læringsarena for medarbeidere og ledere i statlige virksomheter, som gjør det enklere for kompetanse og ressurser å bevege seg mellom virksomheter.

Kontakt