Regelverk om mobilitet - spørsmål og svar

Staten som arbeidsgiver oppfordrer virksomhetene til å legge til rette for og verdsette mobilitet, enten internt i virksomheten eller mellom virksomheter. Dette er noen av de mest vanlige spørsmålene og svarene rundt retningslinjer og regelverk som omhandler mobilitet i forvaltningen.

Publisert: 15. nov 2019, Sist endret: 13. des 2019

Hva er gjeldende regelverk for mobilitetsordninger?

Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere på det statlige tariffområdet er utarbeidet av Kommunal - og moderniseringsdepartementet. Retningslinjene skal stimulere virksomheter og ansatte til å ta i bruk mobilitet som et virkemiddel for samarbeid, utvikling og vekst. Begrepet mobilitet omtales i retningslinjene som hospitering, rotasjon eller utveksling for en kortere periode. 

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ta initiativ til utveksling og hospitering. Hospitering er frivillig for den enkelte og krever tillatelse av arbeidsgiver. Retningslinjene regulerer hva som må inngå i en hospiteringsavtale når arbeidstaker skal arbeide i annen virksomhet eller på et annet tjenestested enn der arbeidstaker har sitt daglige arbeid, for et nærmere avtalt tidsrom.

Hvor lenge kan en person hospitere i en annen virksomhet?

Som hovedregel kan en arbeidstaker hospitere mellom seks måneder til ett år i en annen virksomhet enn der vedkommende er ansatt. Lengden for hospiteringsperioden påvirkes imidlertid av hvem som betaler lønn:

  • Dersom mottakende arbeidsgiver betaler lønn, vil grensen normalt være seks måneder med mulighet til å gå opp til ett år om virksomhetens personalreglement eller annet hjemmelsgrunnlag åpner for ansettelse uten utlysning.
  • Dersom avgivende arbeidsgiver betaler lønn, vil grensen normalt være ett år med mulighet for å gå opp til to år ved tilfeller der mobilitet anses som en form for etterutdanning. 

Hvem betaler lønnen?

Hvem som betaler lønn i utvekslingsperioden nedfelles i samarbeidsavtalen mellom virksomhetene. Innenfor en hospiteringsperiode på seks måneder står partene fritt til å avtale dette. Hvis hospiteringen skal strekke seg utover dette tidsrommet, vil det normalt være avgivende arbeidsgiver som skal utbetale lønn til hospitanten. Hvis den mottakende virksomhets personalreglement hjemler administrativ ansettelse for inntil 1 år, kan den mottakende virksomhet utbetale lønn til hospitanten innenfor dette tidsrom.  

Hva må være med i en hospiterings- eller samarbeidsavtale?

Retningslinjene regulerer hva som må inngå i en avtale når arbeidstaker skal arbeide i annen virksomhet eller på et annet tjenestested enn der arbeidstaker har sitt daglige arbeid, for et nærmere avtalt tidsrom. Viktige punkter som skal avtalefestes er hvem avtalen omfatter, formål, oppgaver/fagområder, økonomiske vilkår, avtaleoppsigelse, rettigheter og forpliktelser,

Hvordan kan arbeidsgivere fremme mobilitet i praksis?

  • Arbeidsgiver kan fremme mobilitet gjennom å inkludere det som et viktig virkemiddel i sin virksomhets- og kompetansestrategi.
  • Arbeidsgiver kan fremme mobilitet direkte gjennom f. eksempel å initiere prosjektarbeid hvor tverrfaglig samarbeid og ulike erfaringer er ønskelig. 
  • Arbeidsgivere kan belønne mobilitet og breddeerfaring i karriere- og lønnsutvikling for sine medarbeidere, og nedfelle dette i virksomhetens personal- og lønnspolitikk.

Kan utvekslingsperioden forlenges?

En hospitering kan vare i inntil to år under de forutsetninger som følger av retningslinjene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er ikke mulig å forlenge denne perioden. 

Kan hospitanten ansettes etter endt periode?

Hvis man ønsker å ansette hospitanten, etter at hospiteringsperioden er over, må dette skje etter regler som følger av statsansatteloven. Stillingen må da kunngjøres offentlig.  

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*