Definere morgendagens kompetansebehov

Virksomheten bør ha et felles målbilde på hva som er morgendagens kompetansebehov. Målbildet utarbeides på virksomhetsnivå og blir en rettesnor for å iverksette tiltak.

Publisert: 05. Feb 2019, Sist endret: 08. jul 2019

Det viktigste du gjør i starten av arbeidet er å løfte blikket og se fremover. Hvordan arbeidet organiseres, vil variere ut fra virksomhetens størrelse og behov. Ofte er HR en eier og pådriver i fasen med å definere kompetansebehovet på virksomhetsnivå.

Hvor starter du og hva gjør du?

 • Ta utgangspunkt i virksomhetens samfunnsoppdrag og mål. Hvilke fremtidstrender og nye rammebetingelser vil treffe virksomheten?  Målet er å få opp et spekter av aktuelle kompetanseområder.

  Mulig metode for arbeidet: scenariotenkning
   
 • Det er viktig at du forankrer arbeidet i toppledergruppen fordi arbeidet berører spørsmål som har stor strategisk verdi knyttet til å løse kjernevirksomhetens oppdrag og kostnader. Involver også fagpersoner, ledere og tillitsvalgte i arbeidet.
 • Sørg for at dette arbeidet kobles til eksisterende relevante plandokumenter og prosesser for å styrke gjennomføring og resultat av kompetansearbeidet.
 • For å få ny innsikt og inspirasjon, bør du strebe etter å tenke "utenfor boksen". For å gjøre dette bør du invitere brukere, eksterne fagpersoner eller andre som kan ha en annen mening og input knyttet til virksomhetens leveranser.
 • Med bakgrunn i innsikten du har skaffet deg, lager dere et målbilde for virksomhetens kompetansebehov.  Her er det viktig med forankring og involvering.
 • Ta et bevisst valg på hvilken kompetanse dere skal ha i virksomheten, og eventuelt når det skal leies inn kompetanse.
 • Med utgangspunkt i målbildet setter dere ned konkrete kompetansetiltak der det er hensiktsmessig på virksomhetsnivå. Dette er gjerne opplæring på tverrgående sentrale satsingsområder. Eksempler kan være tiltak på ledelse, opplæring av nyansatte og digitale verktøy.